Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Lidzbarku

XXXV Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2021-09-29, 15:43 14.6. f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony powyżej 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
XXXV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-09-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2021-09-29, 15:43 14.5. e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości lokalowej z dotychczasowym biorącym w używanie na czas oznaczony powyżej 3 lat,
XXXV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-09-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2021-09-29, 15:42 14.4. d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości lokalowej z dotychczasowym biorącym w używanie na czas oznaczony powyżej 3 lat,
XXXV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-09-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2021-09-29, 15:40 14.3. c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowo – wschodniej części gminy Lidzbark – obszar A,
XXXV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-09-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2021-09-29, 15:38 14.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2021 rok,
XXXV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-09-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2021-09-29, 15:37 14.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2021-2033,
XXXV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-09-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2021-09-29, 14:48 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
XXXV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-09-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2021-09-29, 14:47 3. Przyjęcie porządku obrad.
XXXV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-09-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2021-09-29, 14:46 Głosowanie - wniosek formalny
Wniosek o zdjęcie z porządku posiedzenia w pkt 14 ppkt k) wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Lidzbarku
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
XXXIV Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2021-07-13, 12:30 5.8. h) przystąpienia do sporządzenia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Lidzbark do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
XXXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-07-13
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2021-07-13, 12:27 5.7. g) przejęcia prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Lidzbark,
XXXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-07-13
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2021-07-13, 12:23 5.6. f) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
XXXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-07-13
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2021-07-13, 12:21 5.5. e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości Bryńsk, gmina Lidzbark
XXXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-07-13
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2021-07-13, 12:20 5.4. d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Wlewsk, gmina Lidzbark,
XXXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-07-13
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2021-07-13, 12:18 5.3. c) określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Lidzbark na rok szkolny 2021/2022
XXXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-07-13
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2021-07-13, 12:16 5.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2021 rok,
XXXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-07-13
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2021-07-13, 12:13 5.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2021-2033,
XXXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-07-13
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2021-07-13, 12:09 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
XXXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-07-13
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2021-07-13, 12:08 3. Przyjęcie porządku obrad.
XXXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-07-13
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
XXXIII Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2021-05-28, 13:54 8.10. j) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego oraz wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości do spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie,
XXXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-05-28
ZATWIERDZONO
12
0
1
szczegóły głosowania
2021-05-28, 13:51 8.9. i) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lidzbark w 2021 roku,
XXXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-05-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-28, 13:49 8.8. h) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi gminnej
XXXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-05-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-28, 13:46 8.7. g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Słup działka 237, gmina Lidzbark,
XXXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-05-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-28, 13:45 8.6. f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Słup działka 222, gmina Lidzbark,
XXXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-05-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-28, 13:43 8.5. e) określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lidzbark na rok 2021,
XXXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-05-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-28, 13:41 8.4. d) wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
XXXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-05-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-28, 13:39 8.3. c) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wraz z oświetleniem ulicznym przy ulicy Główny Dworzec droga wojewódzka nr 541 w Lidzbarku”,
XXXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-05-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-28, 13:37 8.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2021 rok,
XXXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-05-28
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-28, 13:32 8.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2021-2033,
XXXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-05-28
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-28, 13:25 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
XXXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-05-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-28, 13:24 3. Przyjęcie porządku obrad.
XXXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-05-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-28, 13:23 Głosowanie - wniosek formalny
Wnioskuje o zdjąć z porządku obrad w pkt 8 ppkt k) projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad obliczania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Lidzbarku.
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
XXXII Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2021-05-10, 14:26 7.3. c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lidzbark za 2020 rok.
XXXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-05-10
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-10, 14:20 6.4. d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 roku.
XXXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-05-10
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-10, 14:11 5.3. c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka wotum zaufania.
XXXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-05-10
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-10, 13:20 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
XXXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-05-10
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-10, 13:18 3. Przyjęcie porządku obrad.
XXXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-05-10
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
XXXI Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2021-03-29, 13:34 5.12. l) ustalenia zasad obliczania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Lidzbarku.
XXXI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-03-29
ODRZUCONO
2
11
1
szczegóły głosowania
2021-03-29, 13:29 5.11. k) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lidzbark,
XXXI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-03-29
ZATWIERDZONO
13
1
0
szczegóły głosowania
2021-03-29, 13:27 5.10. j) nadania nazw ulic w miejscowości Bryńsk,
XXXI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-03-29
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-03-29, 13:25 5.9. i) wyrażenia zgody na sprzedaż przysługującego Gminie Lidzbark udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Pierławki, gmina Działdowo
XXXI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-03-29
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-03-29, 13:24 5.8. h) wyrażenia zgody na sprzedaż przysługującego Gminie Lidzbark udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej w Lidzbarku przy ul. Okopowej,
XXXI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-03-29
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-03-29, 13:21 5.7. g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lidzbarku przy ul. 3-go Maja
XXXI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-03-29
ZATWIERDZONO
11
3
0
szczegóły głosowania
2021-03-29, 13:18 5.6. f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku przy ul. Jaworowej,
XXXI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-03-29
ZATWIERDZONO
5
4
5
szczegóły głosowania
2021-03-29, 13:16 5.5. e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej, położonej w miejscowości Ostrowy, gmina Lidzbark,
XXXI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-03-29
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2021-03-29, 13:14 5.4. d) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lidzbark,
XXXI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-03-29
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-03-29, 13:11 5.3. c) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lidzbark w 2021 roku,
XXXI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-03-29
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-03-29, 13:10 5.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2021 rok,
XXXI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-03-29
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-03-29, 13:05 5.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2021-2033,
XXXI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-03-29
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-03-29, 13:02 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
XXXI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-03-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9