Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Lidzbarku

XI Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku.
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-09-19, 13:30 14.15. m) pozbawienia kategorii części drogi gminnej nr 184059 N poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
XI Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku. z dnia 2019-09-19
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-19, 13:28 14.12. l) skargi na działalność Burmistrza Lidzbarka.
XI Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku. z dnia 2019-09-19
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-19, 13:27 Głosowanie - wniosek formalny
zmiana w uzasadnieniu
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-19, 13:25 14.11. k) przyjęcia Programu „Lidzbarska Karta Mieszkańca”
XI Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku. z dnia 2019-09-19
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-19, 13:24 Głosowanie - wniosek formalny
zmiana § 4 pkt 2 ppkt 3
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-19, 13:22 Głosowanie - wniosek formalny
zmiana § 3 pkt 1
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-19, 13:10 14.10. j) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Wąpiersk, gmina Lidzbark,
XI Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku. z dnia 2019-09-19
ZATWIERDZONO
8
1
3
szczegóły głosowania
2019-09-19, 13:08 14.9. i) wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębię Cibórz, gmina Lidzbark,
XI Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku. z dnia 2019-09-19
ZATWIERDZONO
9
0
3
szczegóły głosowania
2019-09-19, 12:58 14.8. h) zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie informacji o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Działdowie na kadencję 2020-2023,
XI Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku. z dnia 2019-09-19
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-19, 12:56 14.7. g) przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lidzbark na lata 2019-2023”,
XI Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku. z dnia 2019-09-19
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-19, 12:53 14.6. f) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Lidzbark,
XI Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku. z dnia 2019-09-19
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-19, 12:48 14.5. e) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 rok,
XI Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku. z dnia 2019-09-19
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-19, 12:43 14.4. d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2019-2029,
XI Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku. z dnia 2019-09-19
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-19, 12:35 14.3. c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
XI Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku. z dnia 2019-09-19
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-19, 12:31 14.2. b) wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznym przedszkolom oraz niepublicznym szkołom, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonym na terenie Gminy Lidzbark przez inne niż Gmina Lidzbark osoby prawne i osoby fizyczne w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych,
XI Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku. z dnia 2019-09-19
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-19, 12:28 14.1. a) ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Lidzbark od dnia 1 września 2019 r.,
XI Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku. z dnia 2019-09-19
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-19, 10:22 3. Przyjęcie porządku obrad.
XI Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku. z dnia 2019-09-19
ZATWIERDZONO
12
0
1
szczegóły głosowania
2019-09-19, 10:20 Głosowanie - wniosek formalny
pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 184059 N poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
ZATWIERDZONO
12
0
1
szczegóły głosowania
X Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-07-04, 12:45 4.14. pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku.
X Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-07-04
ZATWIERDZONO
9
2
1
szczegóły głosowania
2019-07-04, 12:44 4.13. rozpatrzenie skargi na działalności Burmistrza Lidzbarka,
X Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-07-04
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2019-07-04, 12:42 4.12. rozpatrzenie skargi na działalności Burmistrza Lidzbarka,
X Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-07-04
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2019-07-04, 12:40 4.11. rozpatrzenie skargi na działalności Burmistrza Lidzbarka,
X Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-07-04
ZATWIERDZONO
9
1
2
szczegóły głosowania
2019-07-04, 12:38 4.10. rozpatrzenie skargi na działalności Burmistrza Lidzbarka,
X Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-07-04
ZATWIERDZONO
9
0
3
szczegóły głosowania
2019-07-04, 12:36 4.9. rozpatrzenie skargi na działalności Burmistrza Lidzbarka,
X Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-07-04
ZATWIERDZONO
9
0
3
szczegóły głosowania
2019-07-04, 12:35 4.8. aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lidzbark na lata 2016-2022,
X Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-07-04
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2019-07-04, 12:34 4.7. powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Działdowie na kadencję 2020 – 2023,
X Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-07-04
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2019-07-04, 12:31 4.6. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego,
X Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-07-04
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2019-07-04, 12:30 4.5. dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 rok,
X Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-07-04
ZATWIERDZONO
11
0
1
szczegóły głosowania
2019-07-04, 12:28 4.4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2019-2029,
X Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-07-04
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2019-07-04, 12:24 4.3. określenia zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lidzbark na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
X Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-07-04
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2019-07-04, 12:23 4.2. zmiany Uchwały Nr IX/75/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,
X Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-07-04
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2019-07-04, 12:21 4.1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Cibórz, ul. Jeleńska,
X Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-07-04
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
IX Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-06-06, 14:07 6.3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lidzbark za 2018 rok.
IX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-06-06
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2019-06-06, 13:57 5.3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka wotum zaufania.
IX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-06-06
ZATWIERDZONO
12
0
3
szczegóły głosowania
2019-06-06, 12:59 4.5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 roku.
IX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-06-06
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2019-06-06, 12:13 Głosowanie - wniosek formalny
głosowanie porządku obrad
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
VIII Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-05-20, 17:15 15.14. wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
VIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-05-20
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-20, 17:15 15.13. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Rejonowego w Działdowie na uchwałę Nr XLIX/366/10 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Lidzbarku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
VIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-05-20
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-20, 17:12 15.12. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Lidzbarku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
VIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-05-20
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-20, 17:11 15.11. zasad obciążania służebności przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lidzbark,
VIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-05-20
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-20, 17:08 15.10. nabycia własności nieruchomości stanowiących drogi gminne, położonych w obrębie 3 miasta Lidzbark oraz w obrębie Ciechanówko,
VIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-05-20
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-20, 17:07 15.9. nabycia własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Jeleń, gmina Lidzbark,
VIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-05-20
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-20, 17:05 15.8. dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 rok,
VIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-05-20
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-20, 17:01 15.7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2019-2029,
VIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-05-20
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-20, 17:01 15.6. określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lidzbark na rok 2019,
VIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-05-20
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-20, 17:00 15.5. przejęcia prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Lidzbark,
VIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-05-20
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-20, 16:59 15.4. przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Lidzbark
VIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-05-20
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2019-05-20, 16:43 15.3. zmiany uchwały Nr XXVIII/237/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Lidzbarku,
VIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-05-20
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-20, 16:42 15.2. określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, oraz określenia kryteriów wyboru ofert,
VIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-05-20
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
1 2