Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Lidzbarku

LIII Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2023-03-16, 15:27 5.15. o) rozpatrzenie skargi.
LIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-03-16
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2023-03-16, 15:21 5.14. n) ustalenia wysokości dopłaty do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
LIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-03-16
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2023-03-16, 15:11 5.13. m) zarządzenia wyborów w jednostkach pomocniczych w Lidzbarku i Gminie Lidzbark,
LIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-03-16
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2023-03-16, 14:57 5.12. l) wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemców, lokali mieszkalnych znajdujących się w komunalnym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Działdowskiej 15 w Lidzbarku, usytuowanym na działce numer 121 w obrębie 3 miasto Lidzbark oraz na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży,
LIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-03-16
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2023-03-16, 14:55 5.11. k) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Stare Dłutowo, gmina Lidzbark,
LIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-03-16
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2023-03-16, 14:53 5.10. j) nadanie nazw ulic w miejscowości Jamielnik,
LIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-03-16
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2023-03-16, 14:50 5.9. i) nabycia prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Nick, gmina Lidzbark,
LIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-03-16
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2023-03-16, 14:48 5.8. h) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Lidzbarku przy ul. Myśliwskiej na rzecz Skarbu Państwa,
LIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-03-16
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2023-03-16, 14:43 5.7. g) zamiany nieruchomości,
LIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-03-16
ZATWIERDZONO
10
2
2
szczegóły głosowania
2023-03-16, 14:41 5.6. f) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lidzbark w 2023 roku,
LIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-03-16
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2023-03-16, 14:37 5.5. e) zmiany Uchwały Nr VII/54/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lidzbark,
LIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-03-16
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2023-03-16, 14:31 5.4. d) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
LIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-03-16
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2023-03-16, 14:29 5.3. c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na realizację zadania własnego Powiatu - prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie,
LIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-03-16
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2023-03-16, 14:27 5.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2023 r.
LIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-03-16
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2023-03-16, 14:20 5.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2023-2036,
LIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-03-16
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2023-03-16, 14:13 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
LIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-03-16
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2023-03-16, 14:10 3. Przyjęcie porządku obrad.
LIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-03-16
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
LII Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2023-01-05, 13:33 Głosowanie - wniosek formalny
Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Lidzbarku
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2023-01-05, 13:30 4.4. d) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lidzbarku,
LII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-01-05
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2023-01-05, 13:28 4.3. c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Lidzbarku,
LII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-01-05
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2023-01-05, 13:26 4.2. b) uchwalenia zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2023 r.,
LII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-01-05
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2023-01-05, 13:23 4.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2023-2036,
LII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-01-05
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2023-01-05, 13:20 3. Przyjęcie porządku obrad.
LII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-01-05
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
LI Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2022-12-29, 13:51 5.11. k) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy lata 2022-2023.
LI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-12-29
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-12-29, 13:43 5.10. j) skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku,
LI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-12-29
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2022-12-29, 13:40 5.9. i) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lidzbarku,
LI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-12-29
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-12-29, 13:36 5.8. h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lidzbarku,
LI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-12-29
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-12-29, 13:35 5.7. g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na czas oznaczony powyżej 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
LI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-12-29
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-12-29, 13:33 5.6. f) wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022,
LI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-12-29
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-12-29, 13:31 5.5. e) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2022 r.,
LI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-12-29
ZATWIERDZONO
10
0
4
szczegóły głosowania
2022-12-29, 13:27 5.4. d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2022-2034,
LI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-12-29
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2022-12-29, 13:25 5.3. c) określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom lub opiekunom prawnym kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
LI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-12-29
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-12-29, 13:23 5.2. b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
LI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-12-29
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-12-29, 13:21 5.1. a) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lidzbark na lata 2023-2024,
LI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-12-29
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-12-29, 13:19 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
LI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-12-29
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2022-12-29, 13:16 3. Przyjęcie porządku obrad.
LI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-12-29
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
L Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2022-12-12, 13:37 13.4. d) uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark na 2023 roku.
L Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-12-12
ZATWIERDZONO
14
1
0
szczegóły głosowania
2022-12-12, 13:28 13.3. c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2023-2036
L Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-12-12
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2022-12-12, 12:52 13.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2022 r.,
L Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-12-12
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2022-12-12, 12:46 13.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2022-2034,
L Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-12-12
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2022-12-12, 12:08 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
L Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-12-12
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-12-12, 12:06 3. Przyjęcie porządku obrad.
L Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-12-12
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
XLIX Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2022-11-21, 14:06 (REASUMPCJA)
5.3. c) zmiany Uchwały Nr VII/54/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lidzbark.
XLIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-11-21
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2022-11-21, 14:05 (GŁOSOWANIE ANULOWANE)
5.3. c) zmiany Uchwały Nr VII/54/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lidzbark.
XLIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-11-21
ZATWIERDZONO
10
0
1
szczegóły głosowania
2022-11-21, 14:02 5.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2022 rok,
XLIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-11-21
ZATWIERDZONO
11
2
2
szczegóły głosowania
2022-11-21, 13:49 5.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2022-2034,
XLIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-11-21
ZATWIERDZONO
12
2
1
szczegóły głosowania
2022-11-21, 13:45 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
XLIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-11-21
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2022-11-21, 13:39 3. Przyjęcie porządku obrad.
XLIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-11-21
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
XLVIII Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2022-10-28, 14:13 5.8. h) wprowadzenia w Gminie Lidzbark opłaty targowej, ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru,
XLVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-10-28
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2022-10-28, 14:09 5.7. g) podatku od nieruchomości
XLVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-10-28
ZATWIERDZONO
11
3
0
szczegóły głosowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11