Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Lidzbarku

XX Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-05-21, 13:33 9.3. c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lidzbark za 2019 rok.
XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-05-21
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-21, 13:27 Głosowanie - wniosek formalny
Reasumpcja głosowania
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-21, 13:25 (GŁOSOWANIE ANULOWANE)
8.4. d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 roku.
XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-05-21
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-21, 13:06 7.3. c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka wotum zaufania.
XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-05-21
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-21, 11:47 6.8. h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym, położonej w miejscowości Nowy Zieluń, gmina Lidzbark.
XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-05-21
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2020-05-21, 11:42 6.7. g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym oraz piwnicą, położonej w miejscowości Słup, gmina Lidzbark,
XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-05-21
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-21, 11:33 (REASUMPCJA)
6.6. f) zamiany nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Lidzbark,
XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-05-21
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-21, 11:06 (GŁOSOWANIE ANULOWANE)
6.6. f) zamiany nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Lidzbark,
XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-05-21
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-21, 11:00 6.5. e) nabycia własności nieruchomości położonej w obrębie Cibórz, gmina Lidzbark przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną,
XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-05-21
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-21, 10:57 6.4. d) przejęcia prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Lidzbark,
XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-05-21
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-21, 10:55 6.3. c) zmiany Uchwały Nr VI/41/15 Rady Miejskiej w Lidzbark z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży,
XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-05-21
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-21, 10:51 6.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 rok,
XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-05-21
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-21, 10:45 6.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031,
XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-05-21
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-21, 10:37 Głosowanie - wniosek formalny
wniosek o porządek po zmianach
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-21, 10:25 Głosowanie - wniosek formalny
Wniosek Burmistrza Lidzbarka o zdjęcie z porządku obrad w pkt 6 ppkt c) projekt uchwały w sprawie zasad nagradzania uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lidzbark
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
XIX Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-04-09, 12:30 4.5. e) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Lidzbarku.
XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-04-09
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2020-04-09, 12:27 4.4. d) przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lidzbark w 2020 roku,
XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-04-09
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-09, 12:25 4.3. c) określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lidzbark na rok 2020,
XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-04-09
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-09, 12:23 4.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 rok,
XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-04-09
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-09, 12:17 4.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031,
XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-04-09
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
XVIII Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-03-03, 13:35 4.3. c) odmowy uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Wkry.
XVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-03-03
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2020-03-03, 13:33 4.2. b) odmowy uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Welskiego Parku Krajobrazowego – Słup,
XVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-03-03
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2020-03-03, 13:32 4.1. a) odmowy uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Welskiego Parku Krajobrazowego,
XVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-03-03
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
XVII Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-02-19, 13:06 13.13. m) uchwalenia Statutu Gminy Lidzbark.
XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-02-19
ZATWIERDZONO
12
3
0
szczegóły głosowania
2020-02-19, 13:04 Głosowanie - wniosek formalny
W statucie w Regulaminowe Rady § 3 ust. 1 zastąpić 5 dni na 7 dni.
ODRZUCONO
3
10
1
szczegóły głosowania
2020-02-19, 13:01 Głosowanie - wniosek formalny
W statucie w Regulaminie Rady § 3 ust. 1 wykreślić "wysyłając zawiadomienia w innych skuteczny sposób" oraz ust. 5 zastąpić słowo Miasta wyrazem Miejskiej
ZATWIERDZONO
13
1
0
szczegóły głosowania
2020-02-19, 12:55 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie umieszczenie dodatkowego punktu w Regulaminie Rady § 33 po pkt 5 dodać pkt 6: 6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Komisji Rady Miejskiej zawierają dane o miejscu i czasie rozpoczęcia obrad oraz porządek obrad, który zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
ODRZUCONO
4
10
1
szczegóły głosowania
2020-02-19, 12:02 13.12. l) uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Lidzbark,
XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-02-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-19, 12:00 13.11. k) określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Lidzbark na rok szkolny 2019/2020,
XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-02-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-19, 11:57 13.10. j) ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Lidzbark,
XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-02-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-19, 11:57 Głosowanie - wniosek formalny
Wnioskuje o zmianę w § 1 pkt 4 kryterium "dziecka, które uczęszczało w poprzednim roku szkolnym do Żłobka Miejskiego w Lidzbarku 30 pkt
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-19, 11:49 13.9. i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „tereny eksploatacji kopalin” w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Lidzbark i obrębie ewidencyjnym Cibórz,
XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-02-19
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2020-02-19, 11:28 13.8. h) zamiany nieruchomości położonych w Starym Dłutowie,
XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-02-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-19, 11:25 13.7. g) zamiany nieruchomości położonych w Lidzbarku przy ul. 3 Maja,
XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-02-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-19, 11:23 13.6. f) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego,
XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-02-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-19, 11:14 13.5. e) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na realizację zadania własnego Powiatu – prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie,
XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-02-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-19, 11:12 13.4. d) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego
XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-02-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-19, 11:10 13.3. c) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-02-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-19, 11:07 13.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 rok,
XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-02-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-19, 11:06 13.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031,
XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-02-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-19, 10:18 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-02-19
ZATWIERDZONO
12
1
2
szczegóły głosowania
XVI Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-01-15, 16:29 12.9. i) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Lidzbark w latach 2020-2021.
XVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-01-15
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2020-01-15, 16:03 12.8. h) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Lidzbark,
XVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-01-15
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2020-01-15, 16:01 12.7. g) wprowadzenia w Gminie Lidzbark opłaty targowej, ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru,
XVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-01-15
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2020-01-15, 15:57 Głosowanie - wniosek formalny
Wniosek o zmianę § 2 w brzmieniu "§ 2 Ustala się dzienne stawki opłaty targowej przy sprzedaży: a) z samochodu ciężarowego 40 zł, b) z samochodu dostawczego do 3,5 t , ciągnika z przyczepą, z wozu konnego 20 zł c) z namiotu 20 zł d) z ławy, stoiska handlowego, straganu, stołu 20 zł, e) w innej niż wymienione w pkt a) - d) 10 zł."
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2020-01-15, 15:39 12.6. f) zmiany Uchwały Nr XXIV/205/04 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych oraz będących w zarządzie Gminy Lidzbark (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. 2004 r. Nr 174. poz. 2114),
XVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-01-15
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2020-01-15, 15:37 12.5. e) program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lidzbark na lata 2019-2032,
XVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-01-15
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
1 2 3 4