Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Lidzbarku

LVIII Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2023-11-29, 14:14 5.11. k) uchylenia Uchwały Nr XV/114/12 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie oraz sposobu ich pobierania ze zmianami.
LVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-11-29
ZATWIERDZONO
11
2
0
szczegóły głosowania
2023-11-29, 14:01 5.10. j) zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „Lidzbarskie becikowe”,
LVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-11-29
ZATWIERDZONO
11
2
0
szczegóły głosowania
2023-11-29, 14:00 Głosowanie - wniosek formalny
W §2 ust. 1. brzmi "Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu zamieszkującym na terenie Gminy Lidzbark w dniu urodzenia dziecka."
ZATWIERDZONO
10
1
2
szczegóły głosowania
2023-11-29, 13:55 5.9. i) przyjęcia „Program Współpracy Gminy Lidzbark z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”
LVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-11-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2023-11-29, 13:52 5.8. h) określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lidzbark na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,
LVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-11-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2023-11-29, 13:51 Głosowanie - wniosek formalny
Wykreślenie § 6 ust. 3
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2023-11-29, 13:49 5.7. g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Bryńsk, gmina Lidzbark,
LVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-11-29
ZATWIERDZONO
11
1
1
szczegóły głosowania
2023-11-29, 13:43 5.6. f) podatku od nieruchomości,
LVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-11-29
ZATWIERDZONO
11
2
0
szczegóły głosowania
2023-11-29, 13:37 5.5. e) podatku od środków transportowych,
LVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-11-29
ZATWIERDZONO
11
1
1
szczegóły głosowania
2023-11-29, 13:35 5.4. d) obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego w Gminie Lidzbark,
LVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-11-29
ZATWIERDZONO
12
0
1
szczegóły głosowania
2023-11-29, 13:32 5.3. c) nadania nazw ulic w miejscowości Jamielnik,
LVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-11-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2023-11-29, 13:30 5.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2023 r.,
LVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-11-29
ZATWIERDZONO
11
0
2
szczegóły głosowania
2023-11-29, 13:19 5.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2023-2036,
LVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-11-29
ZATWIERDZONO
12
0
1
szczegóły głosowania
2023-11-29, 13:14 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
LVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-11-29
ZATWIERDZONO
12
0
1
szczegóły głosowania
2023-11-29, 13:13 3. Przyjęcie porządku obrad.
LVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-11-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
LVII Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2023-09-27, 14:11 5.9. i) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Kościuszki w Lidzbarku.
LVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-09-27
ZATWIERDZONO
8
5
1
szczegóły głosowania
2023-09-27, 13:59 5.8. h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych przy ulicy Jaworowej w Lidzbarku,
LVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-09-27
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2023-09-27, 13:57 5.7. g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ulicy Młyńskiej w Lidzbarku,
LVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-09-27
ODRZUCONO
4
8
2
szczegóły głosowania
2023-09-27, 13:55 5.6. f) zmiany Uchwały Nr LV/469/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jamielnik,
LVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-09-27
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2023-09-27, 13:53 5.5. e) ustanowienia pomnika przyrody,
LVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-09-27
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2023-09-27, 13:51 5.4. d) udzielenia Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Lidzbarku upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz wydawania zaświadczeń o udzieleniu pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
LVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-09-27
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2023-09-27, 13:49 5.3. c) przystąpienia Gminy Lidzbark do utworzenia Klastra Energii pn. Działdowski Klaster Energii,
LVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-09-27
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2023-09-27, 13:46 5.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2023 r.,
LVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-09-27
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2023-09-27, 13:25 5.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2023-2036,
LVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-09-27
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2023-09-27, 13:21 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
LVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-09-27
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2023-09-27, 13:20 3. Przyjęcie porządku obrad.
LVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-09-27
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
LVI Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2023-07-06, 13:34 5.15. o) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Słup działka nr 17, gmina Lidzbark.
LVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-07-06
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2023-07-06, 13:33 5.14. n) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Słup działka nr 290/2, gmina Lidzbark,
LVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-07-06
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2023-07-06, 13:31 5.13. m) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej bunkrem, położonej przy ulicy Elizy Orzeszkowej w Lidzbarku,
LVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-07-06
ZATWIERDZONO
11
0
1
szczegóły głosowania
2023-07-06, 13:30 5.12. l) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Wąpiersk, gmina Lidzbark,
LVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-07-06
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2023-07-06, 13:28 5.11. k) nabycia własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jamielnik, gmina Lidzbark, z przeznaczeniem na drogę dojazdową,
LVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-07-06
ODRZUCONO
0
12
0
szczegóły głosowania
2023-07-06, 13:26 5.10. j) wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Jamielnik działka 58/3, gmina Lidzbark,
LVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-07-06
ZATWIERDZONO
11
1
0
szczegóły głosowania
2023-07-06, 13:25 5.9. i) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ulicy Klonowej w Lidzbarku,
LVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-07-06
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2023-07-06, 13:23 5.8. h) określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lidzbark spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania,
LVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-07-06
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2023-07-06, 13:22 5.7. g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Lidzbark przy ul. Zieluńskiej, ul. Targowej oraz ul. Dworcowej,
LVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-07-06
ZATWIERDZONO
7
0
5
szczegóły głosowania
2023-07-06, 13:20 5.6. f) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2023 r.,
LVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-07-06
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2023-07-06, 13:17 5.5. e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2023-2036,
LVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-07-06
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2023-07-06, 13:14 5.4. d) powołania Skarbnika Miasta i Gminy.
LVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-07-06
ZATWIERDZONO
8
0
4
szczegóły głosowania
2023-07-06, 13:12 5.3. c) zmiany Uchwały Nr XXXIX/341/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Lidzbarku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat,
LVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-07-06
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2023-07-06, 13:10 5.2. b) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025,
LVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-07-06
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2023-07-06, 13:09 5.1. a) trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego,
LVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-07-06
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2023-07-06, 13:07 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
LVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-07-06
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2023-07-06, 13:05 3. Przyjęcie porządku obrad.
LVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-07-06
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
LV Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2023-06-20, 14:19 7.14. n) odwołania Skarbnika Miasta i Gminy
LV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-06-20
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2023-06-20, 14:17 7.13. m) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Bryńsk, gmina Lidzbark,
LV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-06-20
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2023-06-20, 14:16 7.12. l) nabycia własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wąpiersk, gmina Lidzbark,
LV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-06-20
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2023-06-20, 14:14 7.11. k) zamiany nieruchomości,
LV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-06-20
ZATWIERDZONO
11
0
1
szczegóły głosowania
2023-06-20, 14:13 7.10. j) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony powyżej 3 lat, nieruchomości gruntowej położonej we wsi Bryńsk, gmina Lidzbark,
LV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-06-20
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2023-06-20, 14:11 7.9. i) nadania nazw ulic w miejscowości Jamielnik,
LV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-06-20
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2023-06-20, 14:08 7.8. h) niedochodzenie należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności stanowiącej równowartość 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu albo większa od tego świadczenia,
LV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-06-20
ZATWIERDZONO
9
0
3
szczegóły głosowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12