Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Lidzbarku

XLIX Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2022-11-21, 14:06 (REASUMPCJA)
5.3. c) zmiany Uchwały Nr VII/54/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lidzbark.
XLIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-11-21
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2022-11-21, 14:05 (GŁOSOWANIE ANULOWANE)
5.3. c) zmiany Uchwały Nr VII/54/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lidzbark.
XLIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-11-21
ZATWIERDZONO
10
0
1
szczegóły głosowania
2022-11-21, 14:02 5.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2022 rok,
XLIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-11-21
ZATWIERDZONO
11
2
2
szczegóły głosowania
2022-11-21, 13:49 5.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2022-2034,
XLIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-11-21
ZATWIERDZONO
12
2
1
szczegóły głosowania
2022-11-21, 13:45 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
XLIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-11-21
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2022-11-21, 13:39 3. Przyjęcie porządku obrad.
XLIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-11-21
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
XLVIII Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2022-10-28, 14:13 5.8. h) wprowadzenia w Gminie Lidzbark opłaty targowej, ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru,
XLVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-10-28
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2022-10-28, 14:09 5.7. g) podatku od nieruchomości
XLVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-10-28
ZATWIERDZONO
11
3
0
szczegóły głosowania
2022-10-28, 14:05 5.6. f) podatku od środków transportowych,
XLVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-10-28
ZATWIERDZONO
11
2
1
szczegóły głosowania
2022-10-28, 13:49 5.5. e) obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego w Gminie Lidzbark,
XLVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-10-28
ZATWIERDZONO
11
2
1
szczegóły głosowania
2022-10-28, 13:44 5.4. d) przyjęcia „Program Współpracy Gminy Lidzbark z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”
XLVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-10-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-10-28, 13:42 5.3. c) obniżenia wysokości wskaźników procentowych przyjmowanych do obliczenia wysokości dodatku mieszkaniowego,
XLVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-10-28
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2022-10-28, 13:40 5.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2022 rok,
XLVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-10-28
ZATWIERDZONO
11
3
0
szczegóły głosowania
2022-10-28, 13:17 5.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2022-2034,
XLVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-10-28
ZATWIERDZONO
11
0
3
szczegóły głosowania
2022-10-28, 13:15 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
XLVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-10-28
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2022-10-28, 13:13 3. Przyjęcie porządku obrad.
XLVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-10-28
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
XLVII Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2022-09-27, 12:12 6.5. e) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lidzbark oraz jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
XLVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-09-27
ZATWIERDZONO
8
3
2
szczegóły głosowania
2022-09-27, 12:08 6.4. d) zmiany Uchwały Nr XXXIX/337/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmiany harmonogramu sporządzenia Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Lidzbark do roku 2030,
XLVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-09-27
ZATWIERDZONO
11
1
1
szczegóły głosowania
2022-09-27, 12:05 6.3. c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości lokalowej z dotychczasowym najemcą na czas nieoznaczony,
XLVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-09-27
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2022-09-27, 12:02 6.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2022 rok,
XLVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-09-27
ZATWIERDZONO
9
2
2
szczegóły głosowania
2022-09-27, 11:55 6.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2022-2034,
XLVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-09-27
ZATWIERDZONO
9
1
3
szczegóły głosowania
2022-09-27, 11:41 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
XLVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-09-27
ZATWIERDZONO
11
0
1
szczegóły głosowania
2022-09-27, 11:39 Głosowanie - wniosek formalny
Przyjęcie porządku obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej po zmianach
ZATWIERDZONO
12
1
0
szczegóły głosowania
2022-09-27, 11:37 Głosowanie - wniosek formalny
Zdjęcie z porządku obrad sesji w punkcie 6 ppkt d)
ZATWIERDZONO
11
1
1
szczegóły głosowania
XLVI Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2022-07-18, 14:42 5.11. k) zmiany Uchwały Nr XLIV/385/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie Przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Gminy Lidzbark do roku 2030.
XLVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-07-18
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2022-07-18, 14:40 5.10. j) zmiany Uchwały Nr XXXIV/305/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 13 lipca 2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Lidzbark do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,
XLVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-07-18
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2022-07-18, 14:37 5.9. i) zmiany Uchwały Nr XXX/269/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lidzbarku przy ul. Stare Miasto wraz z ustanowieniem służebności gruntowej,
XLVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-07-18
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2022-07-18, 14:36 5.8. h) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony powyżej 3 lat, której przedmiotem są te same nieruchomości,
XLVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-07-18
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2022-07-18, 14:34 5.7. g) zmiany uchwały Nr XXIV/205/04 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych oraz będących w zarządzie Gminy Lidzbark,
XLVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-07-18
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2022-07-18, 14:32 5.6. f) określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Lidzbark na rok szkolny 2022/2023,
XLVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-07-18
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2022-07-18, 14:30 5.5. e) zmiany Uchwały Nr XXX/265/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
XLVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-07-18
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2022-07-18, 14:28 5.4. d) zmiany Uchwały Nr XXXIX/341/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Lidzbarku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat zmienionej Uchwałą Nr XLVI/370/18 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 14 czerwca 2018 roku, Uchwałą Nr XXXVI/319/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 października 2021 roku,
XLVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-07-18
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2022-07-18, 14:25 5.3. c) określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lidzbark spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania,
XLVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-07-18
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2022-07-18, 14:24 5.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2022 rok,
XLVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-07-18
ZATWIERDZONO
10
1
1
szczegóły głosowania
2022-07-18, 14:20 5.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2022-2034,
XLVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-07-18
ZATWIERDZONO
10
0
2
szczegóły głosowania
2022-07-18, 14:12 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
XLVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-07-18
ZATWIERDZONO
10
0
2
szczegóły głosowania
2022-07-18, 14:11 3. Przyjęcie porządku obrad.
XLVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-07-18
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
XLV Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2022-05-30, 15:45 11.3. c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lidzbark za 2021 rok.
XLV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-05-30
ZATWIERDZONO
11
3
0
szczegóły głosowania
2022-05-30, 15:39 10.4. d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 roku.
XLV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-05-30
ZATWIERDZONO
11
3
0
szczegóły głosowania
2022-05-30, 15:18 9.3. c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka wotum zaufania
XLV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-05-30
ZATWIERDZONO
11
3
0
szczegóły głosowania
2022-05-30, 14:29 8.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2022 rok,
XLV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-05-30
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2022-05-30, 14:18 8.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2022-2034,
XLV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-05-30
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2022-05-30, 14:10 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
XLV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-05-30
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-05-30, 14:09 3. Przyjęcie porządku obrad.
XLV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-05-30
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
XLIV Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2022-04-29, 16:27 5.17. r) określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lidzbark na rok 2022
XLIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-04-29
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-04-29, 16:25 5.16. p) wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Lidzbarku.
XLIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-04-29
ZATWIERDZONO
10
3
1
szczegóły głosowania
2022-04-29, 16:20 5.15. o) przystąpienia Gminy Lidzbark do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”,
XLIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-04-29
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2022-04-29, 16:18 5.14. n) przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Gminy Lidzbark do roku 2030,
XLIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-04-29
ZATWIERDZONO
11
1
2
szczegóły głosowania
2022-04-29, 16:16 5.13. m) wyrażenie zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie,
XLIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-04-29
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2022-04-29, 16:13 5.12. l) wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Jeleń, gmina Lidzbark,
XLIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-04-29
ZATWIERDZONO
9
3
2
szczegóły głosowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10