Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Lidzbarku

XLVI Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2022-07-18, 14:42 5.11. k) zmiany Uchwały Nr XLIV/385/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie Przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Gminy Lidzbark do roku 2030.
XLVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-07-18
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2022-07-18, 14:40 5.10. j) zmiany Uchwały Nr XXXIV/305/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 13 lipca 2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Lidzbark do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,
XLVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-07-18
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2022-07-18, 14:37 5.9. i) zmiany Uchwały Nr XXX/269/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lidzbarku przy ul. Stare Miasto wraz z ustanowieniem służebności gruntowej,
XLVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-07-18
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2022-07-18, 14:36 5.8. h) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony powyżej 3 lat, której przedmiotem są te same nieruchomości,
XLVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-07-18
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2022-07-18, 14:34 5.7. g) zmiany uchwały Nr XXIV/205/04 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych oraz będących w zarządzie Gminy Lidzbark,
XLVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-07-18
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2022-07-18, 14:32 5.6. f) określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Lidzbark na rok szkolny 2022/2023,
XLVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-07-18
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2022-07-18, 14:30 5.5. e) zmiany Uchwały Nr XXX/265/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
XLVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-07-18
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2022-07-18, 14:28 5.4. d) zmiany Uchwały Nr XXXIX/341/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Lidzbarku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat zmienionej Uchwałą Nr XLVI/370/18 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 14 czerwca 2018 roku, Uchwałą Nr XXXVI/319/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 października 2021 roku,
XLVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-07-18
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2022-07-18, 14:25 5.3. c) określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lidzbark spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania,
XLVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-07-18
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2022-07-18, 14:24 5.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2022 rok,
XLVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-07-18
ZATWIERDZONO
10
1
1
szczegóły głosowania
2022-07-18, 14:20 5.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2022-2034,
XLVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-07-18
ZATWIERDZONO
10
0
2
szczegóły głosowania
2022-07-18, 14:12 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
XLVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-07-18
ZATWIERDZONO
10
0
2
szczegóły głosowania
2022-07-18, 14:11 3. Przyjęcie porządku obrad.
XLVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-07-18
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
XLV Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2022-05-30, 15:45 11.3. c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lidzbark za 2021 rok.
XLV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-05-30
ZATWIERDZONO
11
3
0
szczegóły głosowania
2022-05-30, 15:39 10.4. d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 roku.
XLV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-05-30
ZATWIERDZONO
11
3
0
szczegóły głosowania
2022-05-30, 15:18 9.3. c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka wotum zaufania
XLV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-05-30
ZATWIERDZONO
11
3
0
szczegóły głosowania
2022-05-30, 14:29 8.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2022 rok,
XLV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-05-30
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2022-05-30, 14:18 8.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2022-2034,
XLV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-05-30
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2022-05-30, 14:10 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
XLV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-05-30
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-05-30, 14:09 3. Przyjęcie porządku obrad.
XLV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-05-30
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
XLIV Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2022-04-29, 16:27 5.17. r) określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lidzbark na rok 2022
XLIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-04-29
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-04-29, 16:25 5.16. p) wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Lidzbarku.
XLIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-04-29
ZATWIERDZONO
10
3
1
szczegóły głosowania
2022-04-29, 16:20 5.15. o) przystąpienia Gminy Lidzbark do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”,
XLIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-04-29
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2022-04-29, 16:18 5.14. n) przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Gminy Lidzbark do roku 2030,
XLIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-04-29
ZATWIERDZONO
11
1
2
szczegóły głosowania
2022-04-29, 16:16 5.13. m) wyrażenie zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie,
XLIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-04-29
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2022-04-29, 16:13 5.12. l) wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Jeleń, gmina Lidzbark,
XLIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-04-29
ZATWIERDZONO
9
3
2
szczegóły głosowania
2022-04-29, 16:11 5.11. k) nabycia własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jamielnik, gmina Lidzbark,
XLIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-04-29
ZATWIERDZONO
8
4
2
szczegóły głosowania
2022-04-29, 16:09 5.10. j) wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym,
XLIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-04-29
ZATWIERDZONO
7
3
4
szczegóły głosowania
2022-04-29, 16:05 5.9. i) wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami na czas oznaczony powyżej 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
XLIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-04-29
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2022-04-29, 16:03 5.8. h) przejęcia prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Lidzbark,
XLIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-04-29
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-04-29, 16:00 5.7. g) zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
XLIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-04-29
ZATWIERDZONO
11
1
1
szczegóły głosowania
2022-04-29, 15:57 5.6. f) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Lidzbark,
XLIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-04-29
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-04-29, 15:55 5.5. e) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego,
XLIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-04-29
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-04-29, 15:53 5.4. d) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2022 r.,
XLIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-04-29
ZATWIERDZONO
10
3
1
szczegóły głosowania
2022-04-29, 15:39 5.3. c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2022-2034,
XLIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-04-29
ZATWIERDZONO
11
2
1
szczegóły głosowania
2022-04-29, 15:37 5.2. b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Lidzbark,
XLIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-04-29
ZATWIERDZONO
11
0
3
szczegóły głosowania
2022-04-29, 15:35 5.1. a) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lidzbark na rok 2022,
XLIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-04-29
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2022-04-29, 15:33 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
XLIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-04-29
ZATWIERDZONO
11
0
2
szczegóły głosowania
2022-04-29, 15:31 Głosowanie - wniosek formalny
Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku po zmianach
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-04-29, 15:28 Głosowanie - wniosek formalny
Projekt Uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lidzbark na rok 2022
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
XLIII Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2022-03-01, 14:25 6.7. g) zamiany nieruchomości bez obowiązków dokonywania dopłat.
XLIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-03-01
ZATWIERDZONO
10
1
3
szczegóły głosowania
2022-03-01, 14:23 6.6. f) nabycia własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dłutowo Stare, gmina Lidzbark,
XLIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-03-01
ZATWIERDZONO
11
0
3
szczegóły głosowania
2022-03-01, 14:20 6.5. e) wyrażenia zgody na zbycie własności nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku przy ul. Szosa Lubawska, na rzecz jej użytkownika wieczystego,
XLIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-03-01
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2022-03-01, 14:18 6.4. d) wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości Cibórz (osada) i Wybudowanie Nowodworskie,
XLIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-03-01
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-03-01, 14:14 6.3. c) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lidzbark w 2022 roku,
XLIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-03-01
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2022-03-01, 14:11 6.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2022 r.,
XLIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-03-01
ZATWIERDZONO
11
1
1
szczegóły głosowania
2022-03-01, 14:03 6.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2022-2034,
XLIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-03-01
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2022-03-01, 12:35 Głosowanie - wniosek formalny
Komisja Skrutacyjna 1) Zbigniew Gutowski 2) Marek Ostrowski 3) Tomasz Marszak
ZATWIERDZONO
12
1
1
szczegóły głosowania
2022-03-01, 12:29 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
XLIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-03-01
ZATWIERDZONO
11
1
2
szczegóły głosowania
2022-03-01, 12:25 3. Przyjęcie porządku obrad.
XLIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-03-01
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10