Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Lidzbarku

XVI Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-01-15, 16:29 12.9. i) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Lidzbark w latach 2020-2021.
XVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-01-15
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2020-01-15, 16:03 12.8. h) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Lidzbark,
XVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-01-15
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2020-01-15, 16:01 12.7. g) wprowadzenia w Gminie Lidzbark opłaty targowej, ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru,
XVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-01-15
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2020-01-15, 15:57 Głosowanie - wniosek formalny
Wniosek o zmianę § 2 w brzmieniu "§ 2 Ustala się dzienne stawki opłaty targowej przy sprzedaży: a) z samochodu ciężarowego 40 zł, b) z samochodu dostawczego do 3,5 t , ciągnika z przyczepą, z wozu konnego 20 zł c) z namiotu 20 zł d) z ławy, stoiska handlowego, straganu, stołu 20 zł, e) w innej niż wymienione w pkt a) - d) 10 zł."
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2020-01-15, 15:39 12.6. f) zmiany Uchwały Nr XXIV/205/04 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych oraz będących w zarządzie Gminy Lidzbark (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. 2004 r. Nr 174. poz. 2114),
XVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-01-15
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2020-01-15, 15:37 12.5. e) program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lidzbark na lata 2019-2032,
XVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-01-15
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2020-01-15, 15:36 12.4. d) przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022,
XVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-01-15
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2020-01-15, 15:34 12.3. c) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lidzbark na 2020 rok
XVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-01-15
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2020-01-15, 15:32 12.2. b) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lidzbark na 2020 rok
XVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-01-15
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2020-01-15, 15:30 12.1. a) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 8/12, 9, 10, 11, 12, 13 obręb 1 Lidzbark ul. Chopina,
XVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-01-15
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2020-01-15, 15:26 Głosowanie - wniosek formalny
Poddał pod głosowanie projekt uchwały
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2020-01-15, 12:24 3. Przyjęcie porządku obrad.
XVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-01-15
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
XV Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-12-30, 14:57 4.13. m) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 rok.
XV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
11
0
1
szczegóły głosowania
2019-12-30, 14:51 Głosowanie - wniosek formalny
wprowadzić projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 rok.
ZATWIERDZONO
11
0
2
szczegóły głosowania
2019-12-30, 14:29 Głosowanie - wniosek formalny
uchylenie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 rok,
ZATWIERDZONO
11
1
1
szczegóły głosowania
2019-12-30, 14:13 Głosowanie - wniosek formalny
wniosek w uchwale brzmienie § 2 Ustala się dzienne stawki opłaty targowej przy sprzedaży a) z samochodu ciężarowego 50 zł b) z samochodu dostawczego do 3,5 t, ciągnika z przyczepą, z wozu konnego 25 zł , c) namiotu 25 zł d) samochód osobowy 15 zł ,e) z ławy, stoiska handlowego, straganu, stołu 15 zł, f) w innej niż wymienione w pkt a) - e) 10 zł.
ZATWIERDZONO
7
3
4
szczegóły głosowania
2019-12-30, 13:56 4.11. k) zmiany Uchwały Nr XIII/123/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
XV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2019-12-30, 13:55 4.10. j) zmiany Uchwały Nr XIII/122/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,
XV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 13:52 4.9. i) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
XV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 13:52 4.8. h) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami na czas oznaczony powyżej 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
XV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 13:49 4.7. g) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2020 rok,
XV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 13:47 4.6. f) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lidzbarku,
XV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2019-12-30, 13:46 4.5. e) zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Turystyki Rady Miejskiej w Lidzbarku,
XV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 13:45 4.4. d) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lidzbarku,
XV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 13:44 4.3. c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Lidzbarku,
XV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2019-12-30, 13:41 4.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 rok,
XV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 13:40 4.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2019-2029,
XV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
XIV Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-12-12, 12:56 12.4. d) uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark na 2020 rok.
XIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-12-12
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2019-12-12, 12:07 Głosowanie - wniosek formalny
Przyjecie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-12, 12:06 Głosowanie - wniosek formalny
Wniosek o powtórzenie głosowania z uwagi na uszkodzenie urządzenia do głosowania
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-12, 11:59 12.3. c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031,
XIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-12-12
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2019-12-12, 11:03 12.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 rok,
XIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-12-12
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2019-12-12, 11:00 12.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2019-2029,
XIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-12-12
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-12, 10:18 Głosowanie - wniosek formalny
Przyjęcie porządku obrad XIV Sesji
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
XIII Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-11-13, 12:46 13.9. i) wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów i sposobu jej poboru.
XIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-11-13
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-11-13, 12:37 13.8. h) podatku od środków transportowych,
XIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-11-13
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2019-11-13, 12:35 13.7. g) podatku od nieruchomości,
XIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-11-13
ZATWIERDZONO
13
1
1
szczegóły głosowania
2019-11-13, 12:27 Głosowanie - wniosek formalny
Wniosek o stawki na teren mieszkaniowy (...) 0,35 zł
ODRZUCONO
1
11
3
szczegóły głosowania
2019-11-13, 12:10 13.6. f) obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego w Gminie Lidzbark,
XIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-11-13
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-11-13, 12:05 13.5. e) przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Lidzbark z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”,
XIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-11-13
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-11-13, 12:04 13.4. d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2019-2029,
XIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-11-13
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-11-13, 12:01 13.3. c) zmiany uchwały Nr XI/95/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 września 2015 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lidzbarku i nadania jej Statutu,
XIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-11-13
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-11-13, 11:58 13.2. b) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
XIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-11-13
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-11-13, 11:55 13.1. a) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,
XIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-11-13
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2019-11-13, 10:20 Głosowanie - wniosek formalny
Poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza w sprawie zmiany porządku, zdjęcie z pkt 13 ppkt i).
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
XII Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-10-31, 13:12 4.6. f) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 rok.
XII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-10-31
ZATWIERDZONO
11
0
1
szczegóły głosowania
2019-10-31, 13:09 4.5. e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2019-2029,
XII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-10-31
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-31, 11:32 4.4. d) wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznym przedszkolom oraz niepublicznym szkołom, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonym na terenie Gminy Lidzbark przez inne niż Gmina Lidzbark osoby prawne i osoby fizyczne w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych,
XII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-10-31
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
1 2 3