Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Lidzbarku

XLI Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2021-12-30, 16:01 6.7. g) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lidzbarku,
XLI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-12-30
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2021-12-30, 15:59 6.6. f) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lidzbarku,
XLI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-12-30
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2021-12-30, 15:57 6.5. e) zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Lidzbarku,
XLI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-12-30
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2021-12-30, 15:55 6.4. d) zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Lidzbarku,
XLI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-12-30
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2021-12-30, 15:49 6.3. c) wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,
XLI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-12-30
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2021-12-30, 15:47 6.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2021 rok,
XLI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-12-30
ZATWIERDZONO
10
0
0
szczegóły głosowania
2021-12-30, 15:44 6.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2021-2033,
XLI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-12-30
ZATWIERDZONO
10
0
1
szczegóły głosowania
2021-12-30, 15:39 5. Odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lidzbarku
XLI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-12-30
ZATWIERDZONO
8
2
1
szczegóły głosowania
2021-12-30, 14:56 Głosowanie - wniosek formalny
Wnioskuje o wprowadzenie przerwy.
ZATWIERDZONO
6
2
2
szczegóły głosowania
2021-12-30, 14:52 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
XLI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-12-30
ZATWIERDZONO
8
0
2
szczegóły głosowania
2021-12-30, 14:44 Głosowanie - wniosek formalny
Wnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady.
ZATWIERDZONO
6
2
3
szczegóły głosowania
XL Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2021-12-17, 12:22 5.2. b) uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark na 2022 r.
XL Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-12-17
ZATWIERDZONO
11
1
2
szczegóły głosowania
2021-12-17, 12:14 5.1. a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2022-2034,
XL Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-12-17
ZATWIERDZONO
11
0
3
szczegóły głosowania
2021-12-17, 11:23 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
XL Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-12-17
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
XXXIX Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2021-11-30, 14:16 5.10. j) ustalenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Lidzbarku.
XXXIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-11-30
ZATWIERDZONO
9
4
2
szczegóły głosowania
2021-11-30, 14:07 5.9. i) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lidzbarka,
XXXIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-11-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-11-30, 14:01 5.8. h) ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom i przewodniczącym zarządu osiedla,
XXXIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-11-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-11-30, 13:56 5.7. g) zamiany nieruchomości bez obowiązków dokonywania dopłat,
XXXIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-11-30
ZATWIERDZONO
11
0
4
szczegóły głosowania
2021-11-30, 13:51 5.6. f) zmiany harmonogramu sporządzenia Strategii rozwoju społeczno- gospodarczego Gminy Lidzbark do roku 2030,
XXXIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-11-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-11-30, 13:49 5.5. e) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr VI/45/90 z dnia 25 października 1990 r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych na terenie miasta i gminy,
XXXIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-11-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-11-30, 13:47 5.4. d) utworzenia na terenie Gminy Lidzbark ośrodka wsparcia „ Klub Senior + ” i połączenia go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lidzbarku,
XXXIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-11-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-11-30, 13:45 5.3. c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lidzbark na rok 2022,
XXXIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-11-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-11-30, 13:43 5.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2021 rok,
XXXIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-11-30
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2021-11-30, 13:42 5.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2021-2033,
XXXIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-11-30
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2021-11-30, 13:35 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
XXXIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-11-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-11-30, 13:28 Głosowanie - wniosek formalny
Proponuję w porządku obrad zdjąć w punkcie 5 ppkt j) ustalenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Lidzbarku.
ODRZUCONO
4
7
4
szczegóły głosowania
XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2021-11-08, 14:40 4.3. c) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Lidzbarku.
XXXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-11-08
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2021-11-08, 14:26 4.2. b) przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lidzbark na lata 2022-2025,
XXXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-11-08
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-11-08, 14:24 4.1. a) przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Lidzbark z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok,
XXXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-11-08
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-11-08, 14:20 3. Przyjęcie porządku obrad.
XXXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-11-08
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
XXXVI Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2021-10-27, 15:12 5.14. n) skargi na działania Burmistrza Lidzbarka.
XXXVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-10-27
ZATWIERDZONO
10
0
2
szczegóły głosowania
2021-10-27, 15:09 (REASUMPCJA)
5.13. m) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Lidzbarku,
XXXVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-10-27
ODRZUCONO
3
8
1
szczegóły głosowania
2021-10-27, 15:08 (GŁOSOWANIE ANULOWANE)
5.13. m) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Lidzbarku,
XXXVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-10-27
ODRZUCONO
3
7
1
szczegóły głosowania
2021-10-27, 15:06 5.12. l) podatku od nieruchomości,
XXXVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-10-27
ZATWIERDZONO
9
2
1
szczegóły głosowania
2021-10-27, 15:05 5.11. k) podatku od środków transportowych,
XXXVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-10-27
ZATWIERDZONO
9
1
2
szczegóły głosowania
2021-10-27, 15:03 5.10. j) obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego w Gminie Lidzbark,
XXXVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-10-27
ZATWIERDZONO
9
0
3
szczegóły głosowania
2021-10-27, 15:00 5.9. i) wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, lokali mieszkalnych znajdujących się w komunalnym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Górka 14 w Lidzbarku,
XXXVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-10-27
ZATWIERDZONO
6
5
1
szczegóły głosowania
2021-10-27, 14:57 5.8. h) nabycia własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 m. Lidzbark,
XXXVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-10-27
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2021-10-27, 14:55 5.7. g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ul. 3-go Maja w Lidzbarku,
XXXVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-10-27
ZATWIERDZONO
7
3
2
szczegóły głosowania
2021-10-27, 14:53 5.6. f) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku przy ulicy Zieluńskiej, na rzecz jej użytkowania wieczystego,
XXXVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-10-27
ZATWIERDZONO
11
1
0
szczegóły głosowania
2021-10-27, 14:51 5.5. e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku,
XXXVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-10-27
ZATWIERDZONO
9
2
1
szczegóły głosowania
2021-10-27, 14:50 5.4. d) zmiany uchwały Nr XXXIX/341/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 grudnia 2017 roku,
XXXVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-10-27
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2021-10-27, 14:48 5.3. c) wyrażenia woli utworzenia Spółdzielni Socjalnej „Każdy jest ważny”,
XXXVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-10-27
ZATWIERDZONO
6
1
5
szczegóły głosowania
2021-10-27, 14:46 5.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2021 rok,
XXXVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-10-27
ZATWIERDZONO
10
0
2
szczegóły głosowania
2021-10-27, 14:43 5.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2021-2033,
XXXVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-10-27
ZATWIERDZONO
10
0
2
szczegóły głosowania
2021-10-27, 14:40 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
XXXVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-10-27
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
XXXV Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2021-09-29, 15:56 14.10. j) ustalenia wysokości ekwiwalentu członkom ochotniczej straży pożarnej,
XXXV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-09-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2021-09-29, 15:53 14.9. i) utworzenia wraz z gminami oraz powiatami województwa warmińsko-mazurskiego stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Samorządowe Południowe Mazury,
XXXV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-09-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2021-09-29, 15:50 14.8. h) zamiany nieruchomości,
XXXV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-09-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2021-09-29, 15:45 14.7. g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Adamowo, gmina Lidzbark,
XXXV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-09-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9