Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
2021-12-30 14:00
XLI Sesja Rady Miejskiej
1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
WNIOSEK FORMALNY: Wnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady.
ZATWIERDZONO
ZA (54.55%)
(6)
PRZECIW (18.18%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (27.27%)
(3)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
WNIOSEK FORMALNY: Wnioskuje o wprowadzenie przerwy.
ZATWIERDZONO
ZA (60%)
(6)
PRZECIW (20%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (20%)
(2)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (80%)
(8)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (20%)
(2)
szczegóły głosowania
5.Odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lidzbarku
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (72.73%)
(8)
PRZECIW (18.18%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (9.09%)
(1)
szczegóły głosowania
6.Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1.a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2021-2033,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (90.91%)
(10)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (9.09%)
(1)
szczegóły głosowania
6.2.b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2021 rok,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(10)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.3.c) wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.4.d) zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Lidzbarku,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.5.e) zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Lidzbarku,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.6.f) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lidzbarku,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.7.g) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lidzbarku,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.8.h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lidzbarku,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (90.91%)
(10)
PRZECIW (9.09%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.9.i) wyrażenia zgody na zbycie własności nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku przy ulicy Jeleńskiej, na rzecz jej użytkownika wieczystego,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.10.j) przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Lidzbark z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.11.k) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN-Północ Sp. z o.o.,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.12.l) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu ”Senior +” w Lidzbarku i w „Klubie Senior +” w Wawrowie,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (83.33%)
(10)
PRZECIW (8.33%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (8.33%)
(1)
szczegóły głosowania
6.13.m) zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (91.67%)
(11)
PRZECIW (8.33%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.Zakończenie obrad.