Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

6.10. j) przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Lidzbark z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”,

XLI Sesja Rady Miejskiej