Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przedstawienie porządku obrad.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.Informacja o działalności międzysesyjnej Burmistrza.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1.a) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lidzbarka,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.2.b) określenie składów liczbowych Komisji Rady Miejskiej w Lidzbarku,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
5.3.c) ustalenia składu osobowego Komisji Planowania Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Lidzbarku,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.4.d)ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia, Kultury i Turystki Rady Miejskiej w Lidzbarku,
WNIOSEK FORMALNY: Radna Dorota Wacławska do składu Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia, Kultury, Sportu i Tuystyki
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Radna Agnieszka Kalisz do składu osobowego Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Radny Michał Kwiatkowski do składu osobowego Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Radny Bartłomiej Kordalski do składu osobowego Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Radny Karol Braun do składu osobowego Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Radny Michał Dzimira do składu osobowego Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki
ODRZUCONO
ZA (33.33%)
(5)
PRZECIW (40%)
(6)
WSTRZYMAŁO SIĘ (26.67%)
(4)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (6.67%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.5.e) ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki , Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lidzbarku,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
5.6.f) ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lidzbarku,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (6.67%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.7.g) ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lidzbarku,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (86.67%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (13.33%)
(2)
szczegóły głosowania
5.8.h) przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lidzbark w 2024 r.,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.9.i) zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lidzbark a Gminą Miasta Gdańska w przedmiocie powierzenia Gminie Miasta Gdańska realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj’ w latach: 2024 - 2026,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.10.j) przejęcia prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.11.k) określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lidzbark na rok 2024,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.12.l) wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.
WNIOSEK FORMALNY: Radny Michał Kwiatkowski dodatkowy przedstawiciel Gminy Lidzbark do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna
ZATWIERDZONO
ZA (86.67%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (13.33%)
(2)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (86.67%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (13.33%)
(2)
szczegóły głosowania
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Wolne wnioski i informacje.
8.Zakończenie obrad.