Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
2019-09-19 10:00
XI Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku.
1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
WNIOSEK FORMALNY: Wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały w pkt 14 ppkt m) w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej nr 184059 N poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
ZATWIERDZONO
ZA (92.31%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.31%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
4.Informacja o działalności międzysesyjnej Burmistrza.
5.Informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską.
6.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podjętych między sesjami.
7.Informacja Przewodniczącego Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Finansowej z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
8.Informacja Przewodniczącego Komisji Gospodarczej, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
9.Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Turystyki z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
10.Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
11.Informacja Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
12.Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych gminy za I półrocze 2019 roku.
13.Informacja z wykonania budżetu Gminy Lidzbark za I półrocze 2019 roku.
14.Podjęcie uchwał w sprawach:
14.1.a) ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Lidzbark od dnia 1 września 2019 r.,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
14.2.b) wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznym przedszkolom oraz niepublicznym szkołom, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonym na terenie Gminy Lidzbark przez inne niż Gmina Lidzbark osoby prawne i osoby fizyczne w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
14.3.c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
14.4.d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2019-2029,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
14.5.e) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 rok,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
14.6.f) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
14.7.g) przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lidzbark na lata 2019-2023”,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
14.8.h) zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie informacji o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Działdowie na kadencję 2020-2023,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
14.9.i) wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębię Cibórz, gmina Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (75%)
(9)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (25%)
(3)
szczegóły głosowania
14.10.j) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Wąpiersk, gmina Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (66.67%)
(8)
PRZECIW (8.33%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (25%)
(3)
szczegóły głosowania
14.11.k) przyjęcia Programu „Lidzbarska Karta Mieszkańca”
WNIOSEK FORMALNY: Wnioskuje o zmianę § 3 pkt 1 "1. W ramach celów określonych w § 2 mieszkańcom Gminy Lidzbark przysługują zniżki, zwolnienia i inne przywileje na usługi, które ustala Burmistrz Lidzbarka."
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Wnioskuje o zapis § 4 pkt 2 ppkt 3 "3) osoby niepełnosprawne."
Głosowanie radnych
WNIOSEK FORMALNY: Wnioskuje o zapis w § 4 pkt 2 ppkt 3 "3) osoby niepełnosprawne.'
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
14.12.l) skargi na działalność Burmistrza Lidzbarka.
WNIOSEK FORMALNY: Wnioskuje o zmianę w uzasadnieniu do uchwały. W akapicie przedostatnim wykreślić zapis "dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia" oraz w ostatnim "dokumentacją postępowania w zakresie objętym skargą."
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
14.15.m) pozbawienia kategorii części drogi gminnej nr 184059 N poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
15.Interpelacje i zapytania radnych.
16.Wolne wnioski i informacje.
17.Zakończenie obrad.