Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
2020-10-22 12:00
XXIV Sesja Rady Miejskiej
1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
WNIOSEK FORMALNY: Wnioskuje o zdjęcie z pkt 15 podjęcie uchwał w sprawie ppkt c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowo-wschodniej części gminy Lidzbark-obszar A.
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Proponuję wprowadzić w pkt 15 podjęcie uchwał w sprawie ppkt i) obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego w Gminie Lidzbark
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: przyjęcie porządku obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej po zmianach
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.Informacja o działalności międzysesyjnej Burmistrza.
6.Informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską.
7.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podjętych między sesjami.
8.Informacja Przewodniczącego Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Finansowej z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
9.Informacja Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
10.Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
11.Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
12.Informacja Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
13.Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych gminy za I półrocze 2020 roku.
14.Informacja z wykonania budżetu Gminy Lidzbark za I półrocze 2020 roku.
15.Podjęcie uchwał w sprawach:
15.1.a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
15.2.b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 rok,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
15.3.c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
15.4.d) zasad nagradzania uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
15.5.e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kiełpiny, gmina Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
15.6.f) uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody oraz zniesienia formy ochrony przyrody – drzew uznanych za pomnik przyrody,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
15.7.g) podatku od środków transportowych,
WNIOSEK FORMALNY: Wniosek o pozostawienie wysokości podatków od środków transportowych na tym samym poziomie jak w roku ubiegłym.
ODRZUCONO
ZA (28.57%)
(4)
PRZECIW (57.14%)
(8)
WSTRZYMAŁO SIĘ (14.29%)
(2)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (57.14%)
(8)
PRZECIW (28.57%)
(4)
WSTRZYMAŁO SIĘ (14.29%)
(2)
szczegóły głosowania
15.8.h) podatku od nieruchomości.
WNIOSEK FORMALNY: Wnioskuje o pozostawienie wysokości podatków od nieruchomości na tym samym poziomie jak w roku 2020
ODRZUCONO
ZA (28.57%)
(4)
PRZECIW (57.14%)
(8)
WSTRZYMAŁO SIĘ (14.29%)
(2)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (57.14%)
(8)
PRZECIW (35.71%)
(5)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
15.9.i) obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego w Gminie Lidzbark
WNIOSEK FORMALNY: Wniosek o pozostawienie średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego w Gminie Lidzbark na tym samym poziomie jak w roku 2020
ODRZUCONO
ZA (28.57%)
(4)
PRZECIW (64.29%)
(9)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (57.14%)
(8)
PRZECIW (42.86%)
(6)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
16.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych za 2019 rok.
17.Informacja Burmistrza Lidzbarka z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2019.
18.Interpelacje i zapytania radnych.
19.Wolne wnioski i informacje.
20.Zakończenie obrad.