Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przedstawienie porządku obrad.
WNIOSEK FORMALNY: wprowadzenie w pkt 4 ppkt j) projektu uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lidzbark na lata 2016-2022
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Wnioskuję o przesunięcie ppkt c) w ppkt a)
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Poprawiony porządek Sesji XXII
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1.a) przystąpienia do realizacji projektu pt. ,,Z MYŚLĄ O RODZINIE” w ramach Osi Priorytetowej Włączenie społeczne – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.2.b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.3.c) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 rok,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.4.d) zmiany Uchwały Nr IX/75/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 czerwca 2015 roku zmienionej Uchwałą Nr X/90/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 4 lipca 2019 roku,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.5.e) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej (działka nr 168/1 obręb geodezyjny 3 miasta Lidzbark o powierzchni 0,0031 ha),
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.6.f) wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Cibórz 29, usytuowanym na działce numer 609, obręb Cibórz, gmina Lidzbark, na rzecz najemcy,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.7.g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Lidzbarku przy ulicy Sądowej,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.31%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
4.8.h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Stare Dłutowo, gmina Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (76.92%)
(10)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (23.08%)
(3)
szczegóły głosowania
4.9.i) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bryńsk, gmina Lidzbark.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.31%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
4.10.j) aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lidzbark na lata 2016-2022
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.5. Zakończenie obrad.