Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

4.1. a) przystąpienia do realizacji projektu pt. ,,Z MYŚLĄ O RODZINIE” w ramach Osi Priorytetowej Włączenie społeczne – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020,

XXII Sesja Rady Miejskiej