Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
PDF
2020-05-21 10:00
XX Sesja Rady Miejskiej
1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
WNIOSEK FORMALNY: Wniosek Burmistrza Lidzbarka o zdjęcie z porządku obrad w pkt 6 ppkt c) projekt uchwały w sprawie zasad nagradzania uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lidzbark
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Wniosek Burmistrza Lidzbarka o zdjęcie z porządku obrad w pkt 6 ppkt c) projekt uchwały w sprawie zasad nagradzania uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lidzbark
Głosowanie radnych
WNIOSEK FORMALNY: wniosek o porządek po zmianach
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Wniosek porządek po zmianach
Głosowanie radnych
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
4.Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lidzbark z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok.
5.Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla gminy Lidzbark.
6.Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1.a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.2.b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 rok,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.3.c) zmiany Uchwały Nr VI/41/15 Rady Miejskiej w Lidzbark z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.4.d) przejęcia prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.5.e) nabycia własności nieruchomości położonej w obrębie Cibórz, gmina Lidzbark przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.6.f) zamiany nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Lidzbark,
GŁOSOWANIE (ANULOWANE)
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE (REASUMPCJA)
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.7.g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym oraz piwnicą, położonej w miejscowości Słup, gmina Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.8.h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym, położonej w miejscowości Nowy Zieluń, gmina Lidzbark.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
7.Raport o stanie Gminy Lidzbark za 2019 rok:
7.1.a) przedstawienie,
7.2.b) debata,
7.3.c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka wotum zaufania.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
8.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok:
8.1.a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok,
8.2.b) przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej, w tym Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu,
8.3.c) dyskusja,
8.4.d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 roku.
WNIOSEK FORMALNY: Reasumpcja głosowania
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE (ANULOWANE)
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE (REASUMPCJA)
Głosowanie radnych
9.Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lidzbarka z tytułu wykonania budżetu za rok 2019:
9.1.a) odczytanie wniosku przez Komisję Rewizyjną w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lidzbarka za rok 2019 r. z tytułu wykonania budżetu,
9.2.b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej
9.3.c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lidzbark za 2019 rok.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
10.Interpelacje i zapytania radnych.
11.Wolne wnioski i informacje.
12.Zakończenie obrad.