Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
4.Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (80%)
(12)
PRZECIW (6.67%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (13.33%)
(2)
szczegóły głosowania
5.Informacja o działalności międzysesyjnej Burmistrza.
6.Informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską.
7.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podjętych między sesjami.
8.Informacja Przewodniczącego Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Finansowej z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
9.Informacja Przewodniczącego Komisji Gospodarczej, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
10.Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Turystyki z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
11.Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
12.Informacja Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
13.Podjęcie uchwał w sprawach:
13.1.a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
13.2.b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 rok,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
13.3.c) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
13.4.d) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
13.5.e) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na realizację zadania własnego Powiatu – prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
13.6.f) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
13.7.g) zamiany nieruchomości położonych w Lidzbarku przy ul. 3 Maja,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
13.8.h) zamiany nieruchomości położonych w Starym Dłutowie,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
13.9.i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „tereny eksploatacji kopalin” w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Lidzbark i obrębie ewidencyjnym Cibórz,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
13.10.j) ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Lidzbark,
WNIOSEK FORMALNY: Wnioskuje o zmianę w § 1 pkt 4 kryterium "dziecka, które uczęszczało w poprzednim roku szkolnym do Żłobka Miejskiego w Lidzbarku 30 pkt
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
13.11.k) określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Lidzbark na rok szkolny 2019/2020,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
13.12.l) uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
13.13.m) uchwalenia Statutu Gminy Lidzbark.
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie umieszczenie dodatkowego punktu w Regulaminie Rady § 33 po pkt 5 dodanie pkt 6
Głosowanie radnych
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie umieszczenie dodatkowego punktu w Regulaminie Rady § 33 po pkt 5 dodać pkt 6: 6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Komisji Rady Miejskiej zawierają dane o miejscu i czasie rozpoczęcia obrad oraz porządek obrad, który zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
ODRZUCONO
ZA (26.67%)
(4)
PRZECIW (66.67%)
(10)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: W statucie w Regulaminie Rady § 3 ust. 1 wykreślić "wysyłając zawiadomienia w innych skuteczny sposób" oraz ust. 5 zastąpić słowo Miasta wyrazem Miejskiej
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (7.14%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: W statucie w Regulaminowe Rady § 3 ust. 1 zastąpić 5 dni na 7 dni.
ODRZUCONO
ZA (21.43%)
(3)
PRZECIW (71.43%)
(10)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (80%)
(12)
PRZECIW (20%)
(3)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
14.Interpelacje i zapytania radnych.
15.Wolne wnioski i informacje.
16.Zakończenie obrad.