Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
2023-03-16 14:00
LIII Sesja Rady Miejskiej
1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.

Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2022 roku oraz z LII Sesji Rady Miejskiej z dnia 5 stycznia 2023 roku. 

GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1.a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2023-2036,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.2.b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2023 r.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
5.3.c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na realizację zadania własnego Powiatu - prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.4.d) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.5.e) zmiany Uchwały Nr VII/54/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.6.f) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lidzbark w 2023 roku,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.7.g) zamiany nieruchomości,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (71.43%)
(10)
PRZECIW (14.29%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (14.29%)
(2)
szczegóły głosowania
5.8.h) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Lidzbarku przy ul. Myśliwskiej na rzecz Skarbu Państwa,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
5.9.i) nabycia prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Nick, gmina Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
5.10.j) nadanie nazw ulic w miejscowości Jamielnik,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.11.k) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Stare Dłutowo, gmina Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.12.l) wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemców, lokali mieszkalnych znajdujących się w komunalnym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Działdowskiej 15 w Lidzbarku, usytuowanym na działce numer 121 w obrębie 3 miasto Lidzbark oraz na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.13.m) zarządzenia wyborów w jednostkach pomocniczych w Lidzbarku i Gminie Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.14.n) ustalenia wysokości dopłaty do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.15.o) rozpatrzenie skargi.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
6.Zakończenie obrad.