Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny

Zestawienie głosowań radnego

Jarosław Wiśnicki
Jarosław Wiśnicki
Wiceprzewodniczący Rady
2024-06-19 14:00

V Sesja Rady Miejskiej

zobacz
9.3. c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych przy ulicy Jaworowej w Lidzbarku, PRZECIW
9.2. b) uchwalenie zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2024 rok, ZA
9.1. a) uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2024- 2038, ZA
8.3. c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lidzbark za 2023 rok. ZA
7.4. d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 roku. WSTRZYMUJE SIĘ
6.3. c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka wotum zaufania. ZA
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku. ZA
3. Przedstawienie porządku obrad. ZA
3. Przedstawienie porządku obrad. ZA


2024-06-12 14:00

IV Sesja Rady Miejskiej

zobacz
4.2. b) uchwalanie zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2024 rok, ZA
4.1. a) uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2024-2038, ZA
3. Przedstawienie porządku obrad. ZA
3. Przedstawienie porządku obrad. WSTRZYMUJE SIĘ
3. Przedstawienie porządku obrad. BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU


2024-05-28 14:00

III Sesja Rady Miejskiej

zobacz
8.7. g) przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Lidzbark. ZA
8.6. f) nadania nazw ulic w miejscowości Jamielnik, ZA
8.5. e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych przy ulicy Zieluńskiej w Lidzbarku, ZA
8.4. d) określenia zasad, trybu udzielenia i sposobu rozliczenia dotacji celowej ze środków Gminy Lidzbark na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Lidzbark na lata 2024-2026, ZA
8.3. c) udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Gdańsk, ZA
8.2. b) uchwalanie zmian do budżetu Gminy Lidzbark na 2024 rok, ZA
8.1. a) uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2024-2038, ZA


2024-05-15 09:30

II Sesja Rady Miejskiej

zobacz
5.12. l) wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”. ZA
5.12. l) wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”. ZA
5.11. k) określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lidzbark na rok 2024, ZA
5.10. j) przejęcia prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Lidzbark, ZA
5.9. i) zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lidzbark a Gminą Miasta Gdańska w przedmiocie powierzenia Gminie Miasta Gdańska realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj’ w latach: 2024 - 2026, ZA
5.8. h) przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lidzbark w 2024 r., ZA
5.7. g) ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lidzbarku, ZA
5.6. f) ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lidzbarku, ZA
5.5. e) powołania składu osobowego Komisji Gospodarki , Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lidzbarku, ZA
5.4. d) powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia, Kultury i Turystki Rady Miejskiej w Lidzbarku, ZA
5.4. d) powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia, Kultury i Turystki Rady Miejskiej w Lidzbarku, PRZECIW
5.4. d) powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia, Kultury i Turystki Rady Miejskiej w Lidzbarku, ZA
5.4. d) powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia, Kultury i Turystki Rady Miejskiej w Lidzbarku, ZA
5.4. d) powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia, Kultury i Turystki Rady Miejskiej w Lidzbarku, ZA
5.4. d) powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia, Kultury i Turystki Rady Miejskiej w Lidzbarku, ZA
5.4. d) powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia, Kultury i Turystki Rady Miejskiej w Lidzbarku, ZA
5.3. c) powołania składu osobowego Komisji Planowania Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Lidzbarku, ZA
5.2. b) określenia składów liczbowych Komisji Rady Miejskiej w Lidzbarku, ZA
5.1. a) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lidzbarka, ZA
3. Przedstawienie porządku obrad. ZA