Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
1.Otwarcie
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przedstawienie porządku obrad.
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
4.Informacja o działalności międzysesyjnej Burmistrza.
5.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2023 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań na 2024 rok.
6.Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2023 dla Gminy Lidzbark.
7.Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lidzbark z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok.
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1.a) uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2024-2038,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
8.2.b) uchwalanie zmian do budżetu Gminy Lidzbark na 2024 rok,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
8.3.c) udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Gdańsk,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
8.4.d) określenia zasad, trybu udzielenia i sposobu rozliczenia dotacji celowej ze środków Gminy Lidzbark na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Lidzbark na lata 2024-2026,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
8.5.e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych przy ulicy Zieluńskiej w Lidzbarku,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
8.6.f) nadania nazw ulic w miejscowości Jamielnik,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
8.7.g) przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Lidzbark.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
9.Interpelacje i zapytania radnych.
10.Wolne wnioski i informacje.
11.Zakończenie obrad.