Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
1.Otwarcie
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przedstawienie porządku obrad.
WNIOSEK FORMALNY: Zdjęcie z porządku obrad w punkcie 9 podpunkt d)
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
5.Informacja o działalności międzysesyjnej Burmistrza.
6.Raport o stanie Gminy Lidzbark za 2023 rok:
6.1.a) przedstawienie,
6.2.b) debata,
6.3.c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka wotum zaufania.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (80%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (20%)
(3)
szczegóły głosowania
7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonaniem budżetu za 2023 rok:
7.1.a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok,
7.2.b) przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej, w tym Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu,
7.3.c) dyskusja,
7.4.d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 roku.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (73.33%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (26.67%)
(4)
szczegóły głosowania
8.Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lidzbarka z tytułu wykonania budżetu za rok 2023:
8.1.a) odczytanie wniosku przez Komisję Rewizyjną w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lidzbarka za rok 2023 r. z tytułu wykonania budżetu,
8.2.b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej,
8.3.c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lidzbark za 2023 rok.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (80%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (20%)
(3)
szczegóły głosowania
9.Podjęcie uchwał w sprawach:
9.1.a) uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2024- 2038,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
9.2.b) uchwalenie zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2024 rok,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
9.3.c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych przy ulicy Jaworowej w Lidzbarku,
GŁOSOWANIE
ODRZUCONO
ZA (6.67%)
(1)
PRZECIW (46.67%)
(7)
WSTRZYMAŁO SIĘ (46.67%)
(7)
szczegóły głosowania
10.Interpelacje i zapytania radnych.
11.Wolne wnioski i informacje.
12.Zakończenie obrad.