Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
2023-07-06 13:00
LVI Sesja Rady Miejskiej
1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1.a) trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.2.b) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.3.c) zmiany Uchwały Nr XXXIX/341/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Lidzbarku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.4.d) powołania Skarbnika Miasta i Gminy.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (66.67%)
(8)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (33.33%)
(4)
szczegóły głosowania
5.5.e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2023-2036,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.6.f) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2023 r.,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.7.g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Lidzbark przy ul. Zieluńskiej, ul. Targowej oraz ul. Dworcowej,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (58.33%)
(7)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (41.67%)
(5)
szczegóły głosowania
5.8.h) określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lidzbark spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.9.i) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ulicy Klonowej w Lidzbarku,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.10.j) wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Jamielnik działka 58/3, gmina Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (91.67%)
(11)
PRZECIW (8.33%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.11.k) nabycia własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jamielnik, gmina Lidzbark, z przeznaczeniem na drogę dojazdową,
GŁOSOWANIE
ODRZUCONO
ZA (0%)
(0)
PRZECIW (100%)
(12)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.12.l) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Wąpiersk, gmina Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.13.m) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej bunkrem, położonej przy ulicy Elizy Orzeszkowej w Lidzbarku,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (91.67%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (8.33%)
(1)
szczegóły głosowania
5.14.n) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Słup działka nr 290/2, gmina Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.15.o) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Słup działka nr 17, gmina Lidzbark.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.Zakończenie obrad.