Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Lidzbarku

VIII Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-05-20, 17:12 15.12. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Lidzbarku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
VIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-05-20
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-20, 17:11 15.11. zasad obciążania służebności przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lidzbark,
VIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-05-20
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-20, 17:08 15.10. nabycia własności nieruchomości stanowiących drogi gminne, położonych w obrębie 3 miasta Lidzbark oraz w obrębie Ciechanówko,
VIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-05-20
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-20, 17:07 15.9. nabycia własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Jeleń, gmina Lidzbark,
VIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-05-20
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-20, 17:05 15.8. dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 rok,
VIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-05-20
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-20, 17:01 15.7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2019-2029,
VIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-05-20
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-20, 17:01 15.6. określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lidzbark na rok 2019,
VIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-05-20
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-20, 17:00 15.5. przejęcia prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Lidzbark,
VIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-05-20
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-20, 16:59 15.4. przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Lidzbark
VIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-05-20
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2019-05-20, 16:43 15.3. zmiany uchwały Nr XXVIII/237/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Lidzbarku,
VIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-05-20
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-20, 16:42 15.2. określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, oraz określenia kryteriów wyboru ofert,
VIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-05-20
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-20, 16:21 15.1. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lidzbark oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.,
VIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-05-20
ZATWIERDZONO
11
0
3
szczegóły głosowania
2019-05-20, 13:31 Głosowanie - wniosek formalny
Przyjęcie porządku obrad VIII Sesji Rady Miejskiej po zmianach
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-20, 13:29 Głosowanie - wniosek formalny
Projekt UCHWAŁA w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-20, 13:28 Głosowanie - wniosek formalny
Przerwa 20 minut przed pkt 14
ZATWIERDZONO
11
2
0
szczegóły głosowania
2019-05-20, 13:25 Głosowanie - wniosek formalny
zamiana pkt 16 przed pkt 14
ZATWIERDZONO
10
3
0
szczegóły głosowania
VII Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-03-13, 16:35 12.22. v) przekazania według właściwości Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku skargi
VII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-03-13
ZATWIERDZONO
10
3
2
szczegóły głosowania
2019-03-13, 16:20 12.21. u) zmiany Uchwały Nr V/44/18 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów w jednostkach pomocniczych w Lidzbarku i Gminie Lidzbark
VII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-03-13
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-03-13, 16:17 12.20. t) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lidzbark w 2019 roku,
VII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-03-13
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-03-13, 16:12 12.19. s) wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Ciechanówko, gmina Lidzbark,
VII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-03-13
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2019-03-13, 16:10 12.18. r) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, w obrębie 3 miasto Lidzbark,
VII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-03-13
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2019-03-13, 16:09 12.17. q) wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Lidzbarku przy ul. Jeleńskiej 6A
VII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-03-13
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-03-13, 16:07 12.16. p) wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Lidzbarku przy ul. Jeleńskiej 6,
VII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-03-13
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-03-13, 16:03 12.15. o) zamiany nieruchomości w obrębie Nowy Dwór,
VII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-03-13
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-03-13, 16:01 12.14. n) uzgodnienia zakresu prac konserwacyjnych w obrębie drzewa – pomnika przyrody na terenie gminy Lidzbark
VII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-03-13
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-03-13, 15:57 12.13. m) zniesienia statusu pomnika przyrody,
VII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-03-13
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-03-13, 15:54 12.12. l) zmiany uchwały Nr XXXVII/334/06 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie zarządzenia poboru podatków stanowiących dochód gminy w drodze inkaso, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
VII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-03-13
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-03-13, 15:52 12.11. k) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Lidzbarku
VII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-03-13
ZATWIERDZONO
11
3
1
szczegóły głosowania
2019-03-13, 15:37 12.10. j) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na realizację zadania własnego Powiatu – prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie,
VII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-03-13
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-03-13, 15:35 12.9. i) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego
VII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-03-13
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-03-13, 15:33 12.8. h) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 rok,
VII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-03-13
ZATWIERDZONO
11
1
2
szczegóły głosowania
2019-03-13, 15:31 12.7. g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2019-2029,
VII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-03-13
ZATWIERDZONO
11
0
3
szczegóły głosowania
2019-03-13, 15:30 12.6. f) zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
VII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-03-13
ZATWIERDZONO
13
1
0
szczegóły głosowania
2019-03-13, 15:27 12.5. e) ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lidzbark,
VII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-03-13
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-03-13, 15:23 12.4. d) udzielenia p.o. Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Lidzbarku upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
VII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-03-13
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-03-13, 15:22 12.3. c) zmiany uchwały Nr XXVIII/237/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Lidzbarku
VII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-03-13
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-03-13, 15:21 12.2. b) określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
VII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-03-13
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-03-13, 15:18 12.1. a) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok,
VII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-03-13
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-03-13, 13:43 3. Przyjęcie porządku obrad.
VII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-03-13
ZATWIERDZONO
11
1
3
szczegóły głosowania
2019-03-13, 13:40 Głosowanie - wniosek formalny
zmiana porządku obrad w sprawie przekazania według właściwości Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku skargi
ZATWIERDZONO
11
1
3
szczegóły głosowania
2019-03-13, 13:36 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/44/18 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów w jednostkach pomocniczych w Lidzbarku i Gminie Lidzbark
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9