Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Lidzbarku

XV Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-12-30, 13:46 4.5. e) zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Turystyki Rady Miejskiej w Lidzbarku,
XV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 13:45 4.4. d) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lidzbarku,
XV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 13:44 4.3. c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Lidzbarku,
XV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2019-12-30, 13:41 4.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 rok,
XV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 13:40 4.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2019-2029,
XV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
XIV Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-12-12, 12:56 12.4. d) uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark na 2020 rok.
XIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-12-12
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2019-12-12, 12:07 Głosowanie - wniosek formalny
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-12, 12:06 Głosowanie - wniosek formalny
Wniosek o powtórzenie głosowania z uwagi na uszkodzenie urządzenia do głosowania imiennego.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-12, 11:59 12.3. c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031,
XIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-12-12
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2019-12-12, 11:03 12.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 rok,
XIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-12-12
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2019-12-12, 11:00 12.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2019-2029,
XIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-12-12
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-12, 10:18 Głosowanie - wniosek formalny
Przyjęcie porządku obrad XIV Sesji Rady Miejskiej.
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
XIII Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-11-13, 12:46 13.9. i) wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów i sposobu jej poboru.
XIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-11-13
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-11-13, 12:37 13.8. h) podatku od środków transportowych,
XIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-11-13
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2019-11-13, 12:35 13.7. g) podatku od nieruchomości,
XIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-11-13
ZATWIERDZONO
13
1
1
szczegóły głosowania
2019-11-13, 12:27 Głosowanie - wniosek formalny
Wniosek o stawkę podatku od nieruchomości gruntów zajętych na tereny mieszkaniowe, oznaczone symbolem (B) zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp) 0,35 zł od 1 m2 powierzchni
ODRZUCONO
1
11
3
szczegóły głosowania
2019-11-13, 12:10 13.6. f) obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego w Gminie Lidzbark,
XIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-11-13
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-11-13, 12:05 13.5. e) przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Lidzbark z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”,
XIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-11-13
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-11-13, 12:04 13.4. d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2019-2029,
XIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-11-13
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-11-13, 12:01 13.3. c) zmiany uchwały Nr XI/95/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 września 2015 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lidzbarku i nadania jej Statutu,
XIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-11-13
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-11-13, 11:58 13.2. b) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
XIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-11-13
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-11-13, 11:55 13.1. a) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,
XIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-11-13
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2019-11-13, 10:20 Głosowanie - wniosek formalny
Poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza w sprawie zmiany porządku, zdjęcie z pkt 13 ppkt i).
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
XII Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-10-31, 13:12 4.6. f) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 rok.
XII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-10-31
ZATWIERDZONO
11
0
1
szczegóły głosowania
2019-10-31, 13:09 4.5. e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2019-2029,
XII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-10-31
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-31, 11:32 4.4. d) wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznym przedszkolom oraz niepublicznym szkołom, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonym na terenie Gminy Lidzbark przez inne niż Gmina Lidzbark osoby prawne i osoby fizyczne w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych,
XII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-10-31
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-31, 11:16 4.3. c) stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów w Lidzbarku,
XII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-10-31
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-31, 11:12 4.2. b) stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Pawła Nowakowskiego w Starym Dłutowie,
XII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-10-31
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-31, 10:34 Głosowanie - wniosek formalny
Komisja Skrutacyjna w składzie Marek Ostrowski, Tomasz Marszak, Agnieszka Kalisz
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
XI Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku.
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-09-19, 13:30 14.15. m) pozbawienia kategorii części drogi gminnej nr 184059 N poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
XI Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku. z dnia 2019-09-19
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-19, 13:28 14.12. l) skargi na działalność Burmistrza Lidzbarka.
XI Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku. z dnia 2019-09-19
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-19, 13:27 Głosowanie - wniosek formalny
Wnioskuje o zmianę w uzasadnieniu do uchwały. W akapicie przedostatnim wykreślić zapis "dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia" oraz w ostatnim "dokumentacją postępowania w zakresie objętym skargą."
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-19, 13:25 14.11. k) przyjęcia Programu „Lidzbarska Karta Mieszkańca”
XI Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku. z dnia 2019-09-19
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-19, 13:24 Głosowanie - wniosek formalny
Wnioskuje o zapis w § 4 pkt 2 ppkt 3 "3) osoby niepełnosprawne.'
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-19, 13:22 Głosowanie - wniosek formalny
Wnioskuje o zmianę § 3 pkt 1 "1. W ramach celów określonych w § 2 mieszkańcom Gminy Lidzbark przysługują zniżki, zwolnienia i inne przywileje na usługi, które ustala Burmistrz Lidzbarka."
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-19, 13:10 14.10. j) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Wąpiersk, gmina Lidzbark,
XI Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku. z dnia 2019-09-19
ZATWIERDZONO
8
1
3
szczegóły głosowania
2019-09-19, 13:08 14.9. i) wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębię Cibórz, gmina Lidzbark,
XI Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku. z dnia 2019-09-19
ZATWIERDZONO
9
0
3
szczegóły głosowania
2019-09-19, 12:58 14.8. h) zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie informacji o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Działdowie na kadencję 2020-2023,
XI Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku. z dnia 2019-09-19
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-19, 12:56 14.7. g) przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lidzbark na lata 2019-2023”,
XI Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku. z dnia 2019-09-19
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-19, 12:53 14.6. f) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Lidzbark,
XI Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku. z dnia 2019-09-19
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-19, 12:48 14.5. e) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 rok,
XI Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku. z dnia 2019-09-19
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-19, 12:43 14.4. d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2019-2029,
XI Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku. z dnia 2019-09-19
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-19, 12:35 14.3. c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
XI Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku. z dnia 2019-09-19
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-19, 12:31 14.2. b) wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznym przedszkolom oraz niepublicznym szkołom, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonym na terenie Gminy Lidzbark przez inne niż Gmina Lidzbark osoby prawne i osoby fizyczne w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych,
XI Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku. z dnia 2019-09-19
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-19, 12:28 14.1. a) ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Lidzbark od dnia 1 września 2019 r.,
XI Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku. z dnia 2019-09-19
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-19, 10:22 3. Przyjęcie porządku obrad.
XI Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku. z dnia 2019-09-19
ZATWIERDZONO
12
0
1
szczegóły głosowania
2019-09-19, 10:20 Głosowanie - wniosek formalny
Wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały w pkt 14 ppkt m) w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej nr 184059 N poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
ZATWIERDZONO
12
0
1
szczegóły głosowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10