Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Lidzbarku

XX Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-05-21, 10:25 Głosowanie - wniosek formalny
Wniosek Burmistrza Lidzbarka o zdjęcie z porządku obrad w pkt 6 ppkt c) projekt uchwały w sprawie zasad nagradzania uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lidzbark
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
XIX Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-04-09, 12:30 4.5. e) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Lidzbarku.
XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-04-09
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2020-04-09, 12:27 4.4. d) przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lidzbark w 2020 roku,
XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-04-09
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-09, 12:25 4.3. c) określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lidzbark na rok 2020,
XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-04-09
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-09, 12:23 4.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 rok,
XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-04-09
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-09, 12:17 4.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031,
XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-04-09
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
XVIII Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-03-03, 13:35 4.3. c) odmowy uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Wkry.
XVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-03-03
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2020-03-03, 13:33 4.2. b) odmowy uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Welskiego Parku Krajobrazowego – Słup,
XVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-03-03
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2020-03-03, 13:32 4.1. a) odmowy uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Welskiego Parku Krajobrazowego,
XVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-03-03
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
XVII Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-02-19, 13:06 13.13. m) uchwalenia Statutu Gminy Lidzbark.
XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-02-19
ZATWIERDZONO
12
3
0
szczegóły głosowania
2020-02-19, 13:04 Głosowanie - wniosek formalny
W statucie w Regulaminowe Rady § 3 ust. 1 zastąpić 5 dni na 7 dni.
ODRZUCONO
3
10
1
szczegóły głosowania
2020-02-19, 13:01 Głosowanie - wniosek formalny
W statucie w Regulaminie Rady § 3 ust. 1 wykreślić "wysyłając zawiadomienia w innych skuteczny sposób" oraz ust. 5 zastąpić słowo Miasta wyrazem Miejskiej
ZATWIERDZONO
13
1
0
szczegóły głosowania
2020-02-19, 12:55 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie umieszczenie dodatkowego punktu w Regulaminie Rady § 33 po pkt 5 dodać pkt 6: 6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Komisji Rady Miejskiej zawierają dane o miejscu i czasie rozpoczęcia obrad oraz porządek obrad, który zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
ODRZUCONO
4
10
1
szczegóły głosowania
2020-02-19, 12:02 13.12. l) uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Lidzbark,
XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-02-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-19, 12:00 13.11. k) określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Lidzbark na rok szkolny 2019/2020,
XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-02-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-19, 11:57 13.10. j) ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Lidzbark,
XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-02-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-19, 11:57 Głosowanie - wniosek formalny
Wnioskuje o zmianę w § 1 pkt 4 kryterium "dziecka, które uczęszczało w poprzednim roku szkolnym do Żłobka Miejskiego w Lidzbarku 30 pkt
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-19, 11:49 13.9. i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „tereny eksploatacji kopalin” w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Lidzbark i obrębie ewidencyjnym Cibórz,
XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-02-19
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2020-02-19, 11:28 13.8. h) zamiany nieruchomości położonych w Starym Dłutowie,
XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-02-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-19, 11:25 13.7. g) zamiany nieruchomości położonych w Lidzbarku przy ul. 3 Maja,
XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-02-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-19, 11:23 13.6. f) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego,
XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-02-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-19, 11:14 13.5. e) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na realizację zadania własnego Powiatu – prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie,
XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-02-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-19, 11:12 13.4. d) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego
XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-02-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-19, 11:10 13.3. c) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-02-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-19, 11:07 13.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 rok,
XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-02-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-19, 11:06 13.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031,
XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-02-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-19, 10:18 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-02-19
ZATWIERDZONO
12
1
2
szczegóły głosowania
XVI Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-01-15, 16:29 12.9. i) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Lidzbark w latach 2020-2021.
XVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-01-15
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2020-01-15, 16:03 12.8. h) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Lidzbark,
XVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-01-15
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2020-01-15, 16:01 12.7. g) wprowadzenia w Gminie Lidzbark opłaty targowej, ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru,
XVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-01-15
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2020-01-15, 15:57 Głosowanie - wniosek formalny
Wniosek o zmianę § 2 w brzmieniu "§ 2 Ustala się dzienne stawki opłaty targowej przy sprzedaży: a) z samochodu ciężarowego 40 zł, b) z samochodu dostawczego do 3,5 t , ciągnika z przyczepą, z wozu konnego 20 zł c) z namiotu 20 zł d) z ławy, stoiska handlowego, straganu, stołu 20 zł, e) w innej niż wymienione w pkt a) - d) 10 zł."
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2020-01-15, 15:39 12.6. f) zmiany Uchwały Nr XXIV/205/04 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych oraz będących w zarządzie Gminy Lidzbark (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. 2004 r. Nr 174. poz. 2114),
XVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-01-15
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2020-01-15, 15:37 12.5. e) program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lidzbark na lata 2019-2032,
XVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-01-15
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2020-01-15, 15:36 12.4. d) przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022,
XVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-01-15
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2020-01-15, 15:34 12.3. c) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lidzbark na 2020 rok
XVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-01-15
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2020-01-15, 15:32 12.2. b) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lidzbark na 2020 rok
XVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-01-15
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2020-01-15, 15:30 12.1. a) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 8/12, 9, 10, 11, 12, 13 obręb 1 Lidzbark ul. Chopina,
XVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-01-15
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2020-01-15, 12:24 3. Przyjęcie porządku obrad.
XVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-01-15
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
XV Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-12-30, 14:57 4.13. m) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 rok.
XV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
11
0
1
szczegóły głosowania
2019-12-30, 14:51 Głosowanie - wniosek formalny
Wprowadzić w porządku obrad w punkcie 4 dodatkowy ppkt m) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 rok.
ZATWIERDZONO
11
0
2
szczegóły głosowania
2019-12-30, 14:29 Głosowanie - wniosek formalny
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenie uchwały Nr XV/136/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 rok.
ZATWIERDZONO
11
1
1
szczegóły głosowania
2019-12-30, 14:13 Głosowanie - wniosek formalny
wniosek w uchwale brzmienie § 2 Ustala się dzienne stawki opłaty targowej przy sprzedaży a) z samochodu ciężarowego 50 zł b) z samochodu dostawczego do 3,5 t, ciągnika z przyczepą, z wozu konnego 25 zł, c) z namiotu 25 zł, d) z samochodu osobowego 15 zł, e) z ławy, stoiska handlowego, straganu, stołu 15 zł, f) w innej niż wymienione w pkt a) - e) 10 zł.
ZATWIERDZONO
7
3
4
szczegóły głosowania
2019-12-30, 13:56 4.11. k) zmiany Uchwały Nr XIII/123/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
XV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2019-12-30, 13:55 4.10. j) zmiany Uchwały Nr XIII/122/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,
XV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 13:52 4.9. i) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
XV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 13:52 4.8. h) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami na czas oznaczony powyżej 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
XV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 13:49 4.7. g) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2020 rok,
XV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 13:47 4.6. f) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lidzbarku,
XV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10