Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Lidzbarku

XXIV Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-10-22, 12:29 Głosowanie - wniosek formalny
Wnioskuje o zdjęcie z pkt 15 podjęcie uchwał w sprawie ppkt c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowo-wschodniej części gminy Lidzbark-obszar A.
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
XXIII Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-09-24, 14:03 13.12. l) skargi na działania Burmistrza Lidzbarka.
XXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-09-24
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-24, 14:01 13.11. k) zmiany w Statucie Gminy Lidzbark
XXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-09-24
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-24, 13:59 13.10. j) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Cibórz, gmina Lidzbark,
XXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-09-24
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-24, 13:57 13.9. i) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lidzbarku przy ul. 3-go Maja,
XXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-09-24
ZATWIERDZONO
12
0
1
szczegóły głosowania
2020-09-24, 13:55 13.8. h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lidzbarku przy ul. Brzozowej,
XXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-09-24
ZATWIERDZONO
12
0
1
szczegóły głosowania
2020-09-24, 13:54 13.7. g) określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Lidzbark na rok szkolny 2020/2021,
XXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-09-24
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-24, 13:51 13.6. f) wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznym przedszkolom oraz niepublicznym szkołom, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonym na terenie Gminy Lidzbark przez inne niż Gmina Lidzbark osoby prawne i osoby fizyczne w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych,
XXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-09-24
ZATWIERDZONO
12
0
1
szczegóły głosowania
2020-09-24, 13:49 13.5. e) zmiany Uchwały Nr IX/75/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
XXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-09-24
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-24, 13:47 Głosowanie - wniosek formalny
podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Główny Dworzec i ul. Działdowskiej w Lidzbarku
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-24, 13:45 Głosowanie - wniosek formalny
Wniosek o zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nazwy ul. Główny Dworzec w Lidzbarku
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-24, 13:39 13.3. c) udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
XXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-09-24
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-24, 13:38 13.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 rok,
XXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-09-24
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-24, 13:36 13.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031
XXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-09-24
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-24, 12:25 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
XXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-09-24
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-24, 12:23 Głosowanie - wniosek formalny
Porządek obrad XXIII sesji Rady Miejskiej
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
XXII Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-07-01, 13:48 4.10. j) aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lidzbark na lata 2016-2022
XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-07-01
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-07-01, 13:45 4.9. i) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bryńsk, gmina Lidzbark.
XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-07-01
ZATWIERDZONO
12
0
1
szczegóły głosowania
2020-07-01, 13:44 4.8. h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Stare Dłutowo, gmina Lidzbark,
XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-07-01
ZATWIERDZONO
10
0
3
szczegóły głosowania
2020-07-01, 13:42 4.7. g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Lidzbarku przy ulicy Sądowej,
XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-07-01
ZATWIERDZONO
12
0
1
szczegóły głosowania
2020-07-01, 13:41 4.6. f) wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Cibórz 29, usytuowanym na działce numer 609, obręb Cibórz, gmina Lidzbark, na rzecz najemcy,
XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-07-01
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-07-01, 13:40 4.5. e) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej (działka nr 168/1 obręb geodezyjny 3 miasta Lidzbark o powierzchni 0,0031 ha),
XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-07-01
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-07-01, 13:38 4.4. d) zmiany Uchwały Nr IX/75/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 czerwca 2015 roku zmienionej Uchwałą Nr X/90/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 4 lipca 2019 roku,
XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-07-01
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-07-01, 13:36 4.3. c) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 rok,
XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-07-01
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-07-01, 13:34 4.2. b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031,
XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-07-01
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-07-01, 13:32 4.1. a) przystąpienia do realizacji projektu pt. ,,Z MYŚLĄ O RODZINIE” w ramach Osi Priorytetowej Włączenie społeczne – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020,
XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-07-01
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-07-01, 13:28 Głosowanie - wniosek formalny
Poprawiony porządek Sesji XXII
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-07-01, 13:24 Głosowanie - wniosek formalny
Wnioskuję o przesunięcie ppkt c) w ppkt a)
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-07-01, 13:22 Głosowanie - wniosek formalny
wprowadzenie w pkt 4 ppkt j) projektu uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lidzbark na lata 2016-2022
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
XXI Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-06-04, 13:12 4.3. c) przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
XXI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-06-04
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-06-04, 12:58 4.2. b) uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków,
XXI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-06-04
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-06-04, 12:54 4.1. a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obręb Jamielnik, gmina Lidzbark (wzdłuż drogi do m. Bełk),
XXI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-06-04
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2020-06-04, 12:51 Głosowanie - wniosek formalny
Wyłączenie obszaru 6RMz planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obręb Jamielnik
ODRZUCONO
1
13
1
szczegóły głosowania
XX Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-05-21, 13:33 9.3. c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lidzbark za 2019 rok.
XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-05-21
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-21, 13:27 Głosowanie - wniosek formalny
Reasumpcja głosowania
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-21, 13:25 (GŁOSOWANIE ANULOWANE)
8.4. d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 roku.
XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-05-21
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-21, 13:06 7.3. c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka wotum zaufania.
XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-05-21
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-21, 11:47 6.8. h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym, położonej w miejscowości Nowy Zieluń, gmina Lidzbark.
XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-05-21
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2020-05-21, 11:42 6.7. g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym oraz piwnicą, położonej w miejscowości Słup, gmina Lidzbark,
XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-05-21
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-21, 11:33 (REASUMPCJA)
6.6. f) zamiany nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Lidzbark,
XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-05-21
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-21, 11:06 (GŁOSOWANIE ANULOWANE)
6.6. f) zamiany nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Lidzbark,
XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-05-21
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-21, 11:00 6.5. e) nabycia własności nieruchomości położonej w obrębie Cibórz, gmina Lidzbark przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną,
XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-05-21
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-21, 10:57 6.4. d) przejęcia prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Lidzbark,
XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-05-21
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-21, 10:55 6.3. c) zmiany Uchwały Nr VI/41/15 Rady Miejskiej w Lidzbark z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży,
XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-05-21
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-21, 10:51 6.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 rok,
XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-05-21
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-21, 10:45 6.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031,
XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-05-21
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-21, 10:37 Głosowanie - wniosek formalny
wniosek o porządek po zmianach
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10