Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Lidzbarku

XXII Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-07-01, 13:41 4.6. f) wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Cibórz 29, usytuowanym na działce numer 609, obręb Cibórz, gmina Lidzbark, na rzecz najemcy,
XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-07-01
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-07-01, 13:40 4.5. e) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej (działka nr 168/1 obręb geodezyjny 3 miasta Lidzbark o powierzchni 0,0031 ha),
XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-07-01
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-07-01, 13:38 4.4. d) zmiany Uchwały Nr IX/75/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 czerwca 2015 roku zmienionej Uchwałą Nr X/90/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 4 lipca 2019 roku,
XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-07-01
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-07-01, 13:36 4.3. c) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 rok,
XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-07-01
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-07-01, 13:34 4.2. b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031,
XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-07-01
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-07-01, 13:32 4.1. a) przystąpienia do realizacji projektu pt. ,,Z MYŚLĄ O RODZINIE” w ramach Osi Priorytetowej Włączenie społeczne – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020,
XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-07-01
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-07-01, 13:28 Głosowanie - wniosek formalny
Poprawiony porządek Sesji XXII
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-07-01, 13:24 Głosowanie - wniosek formalny
Wnioskuję o przesunięcie ppkt c) w ppkt a)
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-07-01, 13:22 Głosowanie - wniosek formalny
wprowadzenie w pkt 4 ppkt j) projektu uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lidzbark na lata 2016-2022
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
XXI Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-06-04, 13:12 4.3. c) przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
XXI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-06-04
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-06-04, 12:58 4.2. b) uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków,
XXI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-06-04
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-06-04, 12:54 4.1. a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obręb Jamielnik, gmina Lidzbark (wzdłuż drogi do m. Bełk),
XXI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-06-04
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2020-06-04, 12:51 Głosowanie - wniosek formalny
Wyłączenie obszaru 6RMz planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obręb Jamielnik
ODRZUCONO
1
13
1
szczegóły głosowania
XX Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-05-21, 13:33 9.3. c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lidzbark za 2019 rok.
XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-05-21
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-21, 13:27 Głosowanie - wniosek formalny
Reasumpcja głosowania
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-21, 13:25 (GŁOSOWANIE ANULOWANE)
8.4. d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 roku.
XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-05-21
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-21, 13:06 7.3. c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka wotum zaufania.
XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-05-21
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-21, 11:47 6.8. h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym, położonej w miejscowości Nowy Zieluń, gmina Lidzbark.
XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-05-21
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2020-05-21, 11:42 6.7. g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym oraz piwnicą, położonej w miejscowości Słup, gmina Lidzbark,
XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-05-21
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-21, 11:33 (REASUMPCJA)
6.6. f) zamiany nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Lidzbark,
XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-05-21
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-21, 11:06 (GŁOSOWANIE ANULOWANE)
6.6. f) zamiany nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Lidzbark,
XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-05-21
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-21, 11:00 6.5. e) nabycia własności nieruchomości położonej w obrębie Cibórz, gmina Lidzbark przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną,
XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-05-21
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-21, 10:57 6.4. d) przejęcia prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Lidzbark,
XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-05-21
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-21, 10:55 6.3. c) zmiany Uchwały Nr VI/41/15 Rady Miejskiej w Lidzbark z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży,
XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-05-21
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-21, 10:51 6.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 rok,
XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-05-21
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-21, 10:45 6.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031,
XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-05-21
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-21, 10:37 Głosowanie - wniosek formalny
wniosek o porządek po zmianach
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-21, 10:25 Głosowanie - wniosek formalny
Wniosek Burmistrza Lidzbarka o zdjęcie z porządku obrad w pkt 6 ppkt c) projekt uchwały w sprawie zasad nagradzania uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lidzbark
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
XIX Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-04-09, 12:30 4.5. e) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Lidzbarku.
XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-04-09
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2020-04-09, 12:27 4.4. d) przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lidzbark w 2020 roku,
XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-04-09
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-09, 12:25 4.3. c) określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lidzbark na rok 2020,
XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-04-09
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-09, 12:23 4.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 rok,
XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-04-09
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-09, 12:17 4.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031,
XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-04-09
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
XVIII Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-03-03, 13:35 4.3. c) odmowy uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Wkry.
XVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-03-03
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2020-03-03, 13:33 4.2. b) odmowy uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Welskiego Parku Krajobrazowego – Słup,
XVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-03-03
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2020-03-03, 13:32 4.1. a) odmowy uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Welskiego Parku Krajobrazowego,
XVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-03-03
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
XVII Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-02-19, 13:06 13.13. m) uchwalenia Statutu Gminy Lidzbark.
XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-02-19
ZATWIERDZONO
12
3
0
szczegóły głosowania
2020-02-19, 13:04 Głosowanie - wniosek formalny
W statucie w Regulaminowe Rady § 3 ust. 1 zastąpić 5 dni na 7 dni.
ODRZUCONO
3
10
1
szczegóły głosowania
2020-02-19, 13:01 Głosowanie - wniosek formalny
W statucie w Regulaminie Rady § 3 ust. 1 wykreślić "wysyłając zawiadomienia w innych skuteczny sposób" oraz ust. 5 zastąpić słowo Miasta wyrazem Miejskiej
ZATWIERDZONO
13
1
0
szczegóły głosowania
2020-02-19, 12:55 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie umieszczenie dodatkowego punktu w Regulaminie Rady § 33 po pkt 5 dodać pkt 6: 6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Komisji Rady Miejskiej zawierają dane o miejscu i czasie rozpoczęcia obrad oraz porządek obrad, który zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
ODRZUCONO
4
10
1
szczegóły głosowania
2020-02-19, 12:02 13.12. l) uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Lidzbark,
XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-02-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-19, 12:00 13.11. k) określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Lidzbark na rok szkolny 2019/2020,
XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-02-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-19, 11:57 13.10. j) ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Lidzbark,
XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-02-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-19, 11:57 Głosowanie - wniosek formalny
Wnioskuje o zmianę w § 1 pkt 4 kryterium "dziecka, które uczęszczało w poprzednim roku szkolnym do Żłobka Miejskiego w Lidzbarku 30 pkt
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-19, 11:49 13.9. i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „tereny eksploatacji kopalin” w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Lidzbark i obrębie ewidencyjnym Cibórz,
XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-02-19
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2020-02-19, 11:28 13.8. h) zamiany nieruchomości położonych w Starym Dłutowie,
XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-02-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9