Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.Informacja o działalności międzysesyjnej Burmistrza.
5.Informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską.
6.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podjętych między sesjami.
7.Informacja Przewodniczącego Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Finansowej z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
8.Informacja Przewodniczącego Komisji Gospodarczej, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
9.Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Turystyki z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
10.Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
11.Informacja Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
12.Podjęcie uchwał w sprawach:
12.1.a) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 8/12, 9, 10, 11, 12, 13 obręb 1 Lidzbark ul. Chopina,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
12.2.b) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lidzbark na 2020 rok
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
12.3.c) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lidzbark na 2020 rok
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
12.4.d) przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
12.5.e) program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lidzbark na lata 2019-2032,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
12.6.f) zmiany Uchwały Nr XXIV/205/04 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych oraz będących w zarządzie Gminy Lidzbark (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. 2004 r. Nr 174. poz. 2114),
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
12.7.g) wprowadzenia w Gminie Lidzbark opłaty targowej, ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru,
WNIOSEK FORMALNY: Wniosek o zmianę § 2 w brzmieniu "§ 2 Ustala się dzienne stawki opłaty targowej przy sprzedaży: a) z samochodu ciężarowego 40 zł, b) z samochodu dostawczego do 3,5 t , ciągnika z przyczepą, z wozu konnego 20 zł c) z namiotu 20 zł d) z ławy, stoiska handlowego, straganu, stołu 20 zł, e) w innej niż wymienione w pkt a) - d) 10 zł."
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
12.8.h) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
12.9.i) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Lidzbark w latach 2020-2021.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
13.Informacja Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” o wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14.Interpelacje i zapytania radnych.
15.Wolne wnioski i informacje.
16.Zakończenie obrad.