Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
2023-09-27 13:00
LVII Sesja Rady Miejskiej
1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1.a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2023-2036,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
5.2.b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2023 r.,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (85.71%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (14.29%)
(2)
szczegóły głosowania
5.3.c) przystąpienia Gminy Lidzbark do utworzenia Klastra Energii pn. Działdowski Klaster Energii,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.4.d) udzielenia Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Lidzbarku upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz wydawania zaświadczeń o udzieleniu pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.5.e) ustanowienia pomnika przyrody,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.6.f) zmiany Uchwały Nr LV/469/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jamielnik,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.7.g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ulicy Młyńskiej w Lidzbarku,
GŁOSOWANIE
ODRZUCONO
ZA (28.57%)
(4)
PRZECIW (57.14%)
(8)
WSTRZYMAŁO SIĘ (14.29%)
(2)
szczegóły głosowania
5.8.h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych przy ulicy Jaworowej w Lidzbarku,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
5.9.i) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Kościuszki w Lidzbarku.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (57.14%)
(8)
PRZECIW (35.71%)
(5)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
6.Zakończenie obrad.