Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

5.4. d) udzielenia Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Lidzbarku upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz wydawania zaświadczeń o udzieleniu pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,

LVII Sesja Rady Miejskiej

Nieobecni (1)