Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
2022-04-29 14:30
XLIV Sesja Rady Miejskiej
1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
WNIOSEK FORMALNY: Projekt Uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lidzbark na rok 2022
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku po zmianach
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (84.62%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (15.38%)
(2)
szczegóły głosowania
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1.a) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lidzbark na rok 2022,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
5.2.b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (78.57%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (21.43%)
(3)
szczegóły głosowania
5.3.c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2022-2034,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (78.57%)
(11)
PRZECIW (14.29%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
5.4.d) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2022 r.,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (71.43%)
(10)
PRZECIW (21.43%)
(3)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
5.5.e) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.6.f) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.7.g) zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (84.62%)
(11)
PRZECIW (7.69%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
5.8.h) przejęcia prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.9.i) wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami na czas oznaczony powyżej 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
5.10.j) wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (50%)
(7)
PRZECIW (21.43%)
(3)
WSTRZYMAŁO SIĘ (28.57%)
(4)
szczegóły głosowania
5.11.k) nabycia własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jamielnik, gmina Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (57.14%)
(8)
PRZECIW (28.57%)
(4)
WSTRZYMAŁO SIĘ (14.29%)
(2)
szczegóły głosowania
5.12.l) wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Jeleń, gmina Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (64.29%)
(9)
PRZECIW (21.43%)
(3)
WSTRZYMAŁO SIĘ (14.29%)
(2)
szczegóły głosowania
5.13.m) wyrażenie zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
5.14.n) przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Gminy Lidzbark do roku 2030,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (78.57%)
(11)
PRZECIW (7.14%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (14.29%)
(2)
szczegóły głosowania
5.15.o) przystąpienia Gminy Lidzbark do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
5.16.p) wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Lidzbarku.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (71.43%)
(10)
PRZECIW (21.43%)
(3)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
5.17.r) określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lidzbark na rok 2022
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.Zakończenie obrad.