Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
2023-11-29 13:00
LVIII Sesja Rady Miejskiej
1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.31%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
5.Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1.a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2023-2036,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.31%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
5.2.b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2023 r.,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (84.62%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (15.38%)
(2)
szczegóły głosowania
5.3.c) nadania nazw ulic w miejscowości Jamielnik,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.4.d) obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego w Gminie Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.31%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
5.5.e) podatku od środków transportowych,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (84.62%)
(11)
PRZECIW (7.69%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
5.6.f) podatku od nieruchomości,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (84.62%)
(11)
PRZECIW (15.38%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.7.g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Bryńsk, gmina Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (84.62%)
(11)
PRZECIW (7.69%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
5.8.h) określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lidzbark na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,
WNIOSEK FORMALNY: Wykreślenie § 6 ust. 3
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.9.i) przyjęcia „Program Współpracy Gminy Lidzbark z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.10.j) zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „Lidzbarskie becikowe”,
WNIOSEK FORMALNY: W §2 ust. 1. brzmi "Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu zamieszkującym na terenie Gminy Lidzbark w dniu urodzenia dziecka."
ZATWIERDZONO
ZA (76.92%)
(10)
PRZECIW (7.69%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (15.38%)
(2)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (84.62%)
(11)
PRZECIW (15.38%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.11.k) uchylenia Uchwały Nr XV/114/12 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie oraz sposobu ich pobierania ze zmianami.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (84.62%)
(11)
PRZECIW (15.38%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.Zakończenie obrad.