Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

5.8. h) określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lidzbark na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,

LVIII Sesja Rady Miejskiej