Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
WNIOSEK FORMALNY: wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad: punkt 10. wolne wnioski i informacje.
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (7.14%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Porządek obrad LIV Sesji po zmianach
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.Raport o stanie Gminy Lidzbark za 2022 rok:
5.1.a) przedstawienie,
5.2.b) debata,
5.3.c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka wotum zaufania.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (66.67%)
(10)
PRZECIW (20%)
(3)
WSTRZYMAŁO SIĘ (13.33%)
(2)
szczegóły głosowania
6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonaniem budżetu za 2022 rok:
6.1.a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok,
6.2.b) przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej, w tym Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu,
6.3.c) dyskusja,
6.4.d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 roku.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (86.67%)
(13)
PRZECIW (6.67%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
7.Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lidzbarka z tytułu wykonania budżetu za rok 2022:
7.1.a) odczytanie wniosku przez Komisję Rewizyjną w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lidzbarka za rok 2022 r. z tytułu wykonania budżetu,
7.2.b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej,
7.3.c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lidzbark za 2022 rok.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (86.67%)
(13)
PRZECIW (13.33%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
8.Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lidzbark z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok.
9.Podjęcie uchwał w sprawach:
9.1.a) określenie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lidzbark na rok 2023,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
9.2.b) nabycia na własność Gminy Lidzbark niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Słup, gmina Lidzbark.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
10.Wolne wnioski i informacje.
11.Zakończenie obrad.