Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lidzbark z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok.
6.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań na 2022 rok.
7.Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla gminy Lidzbark
8.Podjęcie uchwał w sprawach:
8.1.a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2022-2034,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (85.71%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (14.29%)
(2)
szczegóły głosowania
8.2.b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2022 rok,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (85.71%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (14.29%)
(2)
szczegóły głosowania
9.Raport o stanie Gminy Lidzbark za 2021 rok:
9.1.a) przedstawienie,
9.2.b) debata
9.3.c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka wotum zaufania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (78.57%)
(11)
PRZECIW (21.43%)
(3)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
10.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonaniem budżetu za 2021 rok:
10.1.a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok,
10.2.b) przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej, w tym Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu
10.3.c) dyskusja,
10.4.d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 roku.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (78.57%)
(11)
PRZECIW (21.43%)
(3)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
11.Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lidzbarka z tytułu wykonania budżetu za rok 2021:
11.1.a) odczytanie wniosku przez Komisję Rewizyjną w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lidzbarka za rok 2021 r. z tytułu wykonania budżetu,
11.2.b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej,
11.3.c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lidzbark za 2021 rok.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (78.57%)
(11)
PRZECIW (21.43%)
(3)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
12.Zakończenie obrad.