Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
2020-12-28 13:00
XXVIII Sesja Rady Miejskiej
1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
WNIOSEK FORMALNY: Wprowadzenie w pkt 5 dodatkowego ppkt l) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Lidzbarku
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Wprowadzenie w pkt 5 dodatkowego ppkt m) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Lidzbarku.
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Wprowadzenie w pkt 5 dodatkowego ppkt n) projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lidzbarku
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej po zmianach
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1.a) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lidzbark na 2021 rok,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.2.b) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lidzbark na 2021 rok,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.3.c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.4.d) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 rok,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.5.e) wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.6.f) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.7.g) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.8.h) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.9.i) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Z. i M. Ł. na uchwałę Nr XXI/189/20 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obręb Jamielnik, gmina Lidzbark (wzdłuż drogi do m. Bełk),
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.10.j) skargi na działania Burmistrza Lidzbarka,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.11.k) zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Lidzbark w lata 2020 -2021.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
5.12.l) zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Lidzbarku
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.13.m) zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Lidzbarku
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.14.n) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lidzbarku
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.Zakończenie obrad.