Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
2020-09-24 12:00
XXIII Sesja Rady Miejskiej
1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
WNIOSEK FORMALNY: Porządek obrad XXIII sesji Rady Miejskiej
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.Informacja o działalności międzysesyjnej Burmistrza.
6.Informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską.
7.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podjętych między sesjami.
8.Informacja Przewodniczącego Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Finansowej z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
9.Informacja Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
10.Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
11.Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
12.Informacja Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
13.Podjęcie uchwał w sprawach:
13.1.a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
13.2.b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 rok,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
13.3.c) udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
13.4.d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Główny Dworzec i ul. Działdowskiej w Lidzbarku,
WNIOSEK FORMALNY: Wniosek o zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nazwy ul. Główny Dworzec w Lidzbarku
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Główny Dworzec i ul. Działdowskiej w Lidzbarku
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
13.5.e) zmiany Uchwały Nr IX/75/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
13.6.f) wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznym przedszkolom oraz niepublicznym szkołom, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonym na terenie Gminy Lidzbark przez inne niż Gmina Lidzbark osoby prawne i osoby fizyczne w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.31%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
13.7.g) określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Lidzbark na rok szkolny 2020/2021,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
13.8.h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lidzbarku przy ul. Brzozowej,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.31%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
13.9.i) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lidzbarku przy ul. 3-go Maja,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.31%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
13.10.j) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Cibórz, gmina Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
13.11.k) zmiany w Statucie Gminy Lidzbark
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
13.12.l) skargi na działania Burmistrza Lidzbarka.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
14.Interpelacje i zapytania radnych.
15.Wolne wnioski i informacje.
16.Zakończenie obrad.