Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
WNIOSEK FORMALNY: Poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza w sprawie zmiany porządku, zdjęcie z pkt 13 ppkt i).
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.Informacja o działalności międzysesyjnej Burmistrza.
5.Informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską.
6.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podjętych między sesjami.
7.Informacja Przewodniczącego Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Finansowej z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
8.Informacja Przewodniczącego Komisji Gospodarczej, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
9.Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Turystyki z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
10.Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
11.Informacja Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
12.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta i Gminy Lidzbark za rok szkolny 2018/2019.
13.Podjęcie uchwał w sprawach:
13.1.a) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (86.67%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (13.33%)
(2)
szczegóły głosowania
13.2.b) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
13.3.c) zmiany uchwały Nr XI/95/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 września 2015 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lidzbarku i nadania jej Statutu,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
13.4.d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2019-2029,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
13.5.e) przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Lidzbark z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
13.6.f) obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego w Gminie Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
13.7.g) podatku od nieruchomości,
WNIOSEK FORMALNY: Wniosek o stawkę podatku od nieruchomości gruntów zajętych na tereny mieszkaniowe, oznaczone symbolem (B) zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp) 0,35 zł od 1 m2 powierzchni
ODRZUCONO
ZA (6.67%)
(1)
PRZECIW (73.33%)
(11)
WSTRZYMAŁO SIĘ (20%)
(3)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (86.67%)
(13)
PRZECIW (6.67%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
13.8.h) podatku od środków transportowych,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
13.9.i) wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów i sposobu jej poboru.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
14.Interpelacje i zapytania radnych.
15.Wolne wnioski i informacje.
16.Zakończenie obrad.