Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
2023-12-28 13:00
LX Sesja Rady Miejskiej
1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (91.67%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (8.33%)
(1)
szczegóły głosowania
5.Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1.a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2023-2036,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (84.62%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (15.38%)
(2)
szczegóły głosowania
5.2.b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2023 r.,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (76.92%)
(10)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (23.08%)
(3)
szczegóły głosowania
5.3.c) wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.4.d) zmiany Uchwały Nr XLIV/377/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalania wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.5.e) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.6.f) upoważnienia Burmistrza Lidzbarka do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek organizacyjnych Gminy Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (53.85%)
(7)
PRZECIW (15.38%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (30.77%)
(4)
szczegóły głosowania
5.7.g) nadania nazwy Amfiteatru przy ul. Garbuzy w Lidzbarku,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.8.h) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr VI/45/90 z dnia 25 października 1990 r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych na terenie miasta i gminy,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.9.i) zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lidzbarku,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.10.j) nadania nazw ulic w miejscowości Jamielnik,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.11.k) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na czas oznaczony powyżej 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.12.l) ustalenia wysokości dopłaty do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (30.77%)
(4)
PRZECIW (15.38%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (53.85%)
(7)
szczegóły głosowania
6.Zakończenie obrad.