Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
2023-06-20 13:30
LV Sesja Rady Miejskiej
1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
WNIOSEK FORMALNY: wniosek o zdjęcie w punkcie 7 podpunktu j.
ZATWIERDZONO
ZA (91.67%)
(11)
PRZECIW (8.33%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Porządek LV Sesji Rady Miejskiej po zmianie
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2022 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań na 2023 rok.
6.Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Gminy Lidzbark.
7.Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1.a) zmieniająca uchwałę Nr V/40/18 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.2.b) zmieniająca uchwałę Nr VII/51/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.3.c) utworzenia miejsca pamięci narodowej w Starym Dłutowie,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.4.d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2023-2036,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.5.e) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2023 r.,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (91.67%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (8.33%)
(1)
szczegóły głosowania
7.6.f) przejęcia prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.7.g) zmiany Uchwały XXXIX/339/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom i przewodniczącym zarządu osiedla,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.8.h) niedochodzenie należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności stanowiącej równowartość 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu albo większa od tego świadczenia,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (75%)
(9)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (25%)
(3)
szczegóły głosowania
7.9.i) nadania nazw ulic w miejscowości Jamielnik,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.10.j) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony powyżej 3 lat, nieruchomości gruntowej położonej we wsi Bryńsk, gmina Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.11.k) zamiany nieruchomości,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (91.67%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (8.33%)
(1)
szczegóły głosowania
7.12.l) nabycia własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wąpiersk, gmina Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.13.m) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Bryńsk, gmina Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.14.n) odwołania Skarbnika Miasta i Gminy
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
8.Zakończenie obrad.