Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny

Zestawienie głosowań radnego

Marek Ostrowski
Marek Ostrowski
Radny
2024-03-05 08:00

LXII Sesja Rady Miejskiej

zobacz
5.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2024 r., ZA
5.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2024-2038, ZA
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku. ZA
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku. PRZECIW
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku. BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2024-01-19 12:00

LXI Sesja Rady Miejskiej

zobacz
5.10. j) zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Lidzbarku. ZA
5.9. i) zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Lidzbarku, ZA
5.8. h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lidzbarku, ZA
5.7. g) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lidzbarku, ZA
5.6. f) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ZA
5.5. e) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na realizację zadania własnego Powiatu - prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie, ZA
5.4. d) udzielenia dotacji Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Zbawiciela w Działdowie na realizację zadania pn. ”Remont dachu kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Jezusa Żyjącego w Lidzbarku”, ZA
5.3. c) udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-katolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Kiełpinach na realizację zadania pn. ”Modernizacja elementów infrastruktury kościoła parafialnego pw. Św. Wawrzyńca w Kiełpinach”, ZA
5.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2024 r., ZA
5.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2024-2038, ZA
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2023-12-28 13:00

LX Sesja Rady Miejskiej

zobacz
5.12. l) ustalenia wysokości dopłaty do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków. WSTRZYMUJE SIĘ
5.11. k) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na czas oznaczony powyżej 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, ZA
5.10. j) nadania nazw ulic w miejscowości Jamielnik, ZA
5.9. i) zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lidzbarku, ZA
5.8. h) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr VI/45/90 z dnia 25 października 1990 r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych na terenie miasta i gminy, ZA
5.7. g) nadania nazwy Amfiteatru przy ul. Garbuzy w Lidzbarku, ZA
5.6. f) upoważnienia Burmistrza Lidzbarka do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek organizacyjnych Gminy Lidzbark, ZA
5.5. e) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, ZA
5.4. d) zmiany Uchwały Nr XLIV/377/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalania wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Lidzbark, ZA
5.3. c) wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, ZA
5.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2023 r., ZA
5.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2023-2036, ZA
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2023-12-14 12:00

LIX Sesja Rady Miejskiej

zobacz
5.5. e) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2024 -2028. BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
5.4. d) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 -2028, BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
5.3. c) określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielone w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 -2028, BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
5.2. b) uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark na 2024 rok, ZA
5.1. a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2024-2038, ZA
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2023-11-29 13:00

LVIII Sesja Rady Miejskiej

zobacz
5.11. k) uchylenia Uchwały Nr XV/114/12 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie oraz sposobu ich pobierania ze zmianami. ZA
5.10. j) zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „Lidzbarskie becikowe”, ZA
5.10. j) zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „Lidzbarskie becikowe”, ZA
5.9. i) przyjęcia „Program Współpracy Gminy Lidzbark z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok” ZA
5.8. h) określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lidzbark na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, ZA
5.8. h) określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lidzbark na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, ZA
5.7. g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Bryńsk, gmina Lidzbark, ZA
5.6. f) podatku od nieruchomości, ZA
5.5. e) podatku od środków transportowych, ZA
5.4. d) obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego w Gminie Lidzbark, ZA
5.3. c) nadania nazw ulic w miejscowości Jamielnik, ZA
5.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2023 r., ZA
5.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2023-2036, ZA
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2023-09-27 13:00

LVII Sesja Rady Miejskiej

zobacz
5.9. i) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Kościuszki w Lidzbarku. ZA
5.8. h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych przy ulicy Jaworowej w Lidzbarku, ZA
5.7. g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ulicy Młyńskiej w Lidzbarku, ZA
5.6. f) zmiany Uchwały Nr LV/469/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jamielnik, ZA
5.5. e) ustanowienia pomnika przyrody, ZA
5.4. d) udzielenia Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Lidzbarku upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz wydawania zaświadczeń o udzieleniu pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, ZA
5.3. c) przystąpienia Gminy Lidzbark do utworzenia Klastra Energii pn. Działdowski Klaster Energii, ZA
5.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2023 r., ZA
5.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2023-2036, ZA
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2023-07-06 13:00

LVI Sesja Rady Miejskiej

zobacz
5.15. o) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Słup działka nr 17, gmina Lidzbark. ZA
5.14. n) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Słup działka nr 290/2, gmina Lidzbark, ZA
5.13. m) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej bunkrem, położonej przy ulicy Elizy Orzeszkowej w Lidzbarku, ZA
5.12. l) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Wąpiersk, gmina Lidzbark, ZA
5.11. k) nabycia własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jamielnik, gmina Lidzbark, z przeznaczeniem na drogę dojazdową, PRZECIW
5.10. j) wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Jamielnik działka 58/3, gmina Lidzbark, ZA
5.9. i) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ulicy Klonowej w Lidzbarku, ZA
5.8. h) określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lidzbark spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania, ZA
5.7. g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Lidzbark przy ul. Zieluńskiej, ul. Targowej oraz ul. Dworcowej, ZA
5.6. f) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2023 r., ZA
5.5. e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2023-2036, ZA
5.4. d) powołania Skarbnika Miasta i Gminy. ZA
5.3. c) zmiany Uchwały Nr XXXIX/341/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Lidzbarku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat, ZA
5.2. b) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025, ZA
5.1. a) trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, ZA
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2023-06-20 13:30

LV Sesja Rady Miejskiej

zobacz
7.14. n) odwołania Skarbnika Miasta i Gminy ZA
7.13. m) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Bryńsk, gmina Lidzbark, ZA
7.12. l) nabycia własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wąpiersk, gmina Lidzbark, ZA
7.11. k) zamiany nieruchomości, ZA
7.10. j) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony powyżej 3 lat, nieruchomości gruntowej położonej we wsi Bryńsk, gmina Lidzbark, ZA
7.9. i) nadania nazw ulic w miejscowości Jamielnik, ZA
7.8. h) niedochodzenie należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności stanowiącej równowartość 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu albo większa od tego świadczenia, ZA
7.7. g) zmiany Uchwały XXXIX/339/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom i przewodniczącym zarządu osiedla, ZA
7.6. f) przejęcia prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Lidzbark, ZA
7.5. e) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2023 r., ZA
7.4. d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2023-2036, ZA
7.3. c) utworzenia miejsca pamięci narodowej w Starym Dłutowie, ZA
7.2. b) zmieniająca uchwałę Nr VII/51/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, ZA
7.1. a) zmieniająca uchwałę Nr V/40/18 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, ZA
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2023-05-23 11:00

LIV Sesja Rady Miejskiej

zobacz
9.2. b) nabycia na własność Gminy Lidzbark niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Słup, gmina Lidzbark. ZA
9.1. a) określenie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lidzbark na rok 2023, ZA
7.3. c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lidzbark za 2022 rok. ZA
6.4. d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 roku. ZA
5.3. c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka wotum zaufania. ZA
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2023-03-16 14:00

LIII Sesja Rady Miejskiej

zobacz
5.15. o) rozpatrzenie skargi. ZA
5.14. n) ustalenia wysokości dopłaty do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, ZA
5.13. m) zarządzenia wyborów w jednostkach pomocniczych w Lidzbarku i Gminie Lidzbark, ZA
5.12. l) wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemców, lokali mieszkalnych znajdujących się w komunalnym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Działdowskiej 15 w Lidzbarku, usytuowanym na działce numer 121 w obrębie 3 miasto Lidzbark oraz na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży, ZA
5.11. k) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Stare Dłutowo, gmina Lidzbark, ZA
5.10. j) nadanie nazw ulic w miejscowości Jamielnik, ZA
5.9. i) nabycia prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Nick, gmina Lidzbark, ZA
5.8. h) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Lidzbarku przy ul. Myśliwskiej na rzecz Skarbu Państwa, ZA
5.7. g) zamiany nieruchomości, ZA
5.6. f) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lidzbark w 2023 roku, ZA
5.5. e) zmiany Uchwały Nr VII/54/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lidzbark, ZA
5.4. d) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ZA
5.3. c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na realizację zadania własnego Powiatu - prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie, ZA
5.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2023 r. ZA
5.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2023-2036, ZA
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2023-01-05 13:00

LII Sesja Rady Miejskiej

zobacz
4.5. e) zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Lidzbarku. ZA
4.4. d) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lidzbarku, ZA
4.3. c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Lidzbarku, ZA
4.2. b) uchwalenia zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2023 r., ZA
4.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2023-2036, ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2022-12-29 13:00

LI Sesja Rady Miejskiej

zobacz
5.11. k) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy lata 2022-2023. ZA
5.10. j) skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku, ZA
5.9. i) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lidzbarku, ZA
5.8. h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lidzbarku, ZA
5.7. g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na czas oznaczony powyżej 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, ZA
5.6. f) wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, ZA
5.5. e) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2022 r., ZA
5.4. d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2022-2034, ZA
5.3. c) określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom lub opiekunom prawnym kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, ZA
5.2. b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, ZA
5.1. a) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lidzbark na lata 2023-2024, ZA
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2022-12-12 12:00

L Sesja Rady Miejskiej

zobacz
13.4. d) uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark na 2023 roku. ZA
13.3. c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2023-2036 ZA
13.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2022 r., ZA
13.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2022-2034, ZA
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2022-11-21 13:30

XLIX Sesja Rady Miejskiej

zobacz
5.3. c) zmiany Uchwały Nr VII/54/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lidzbark.
(reasumpcja głosowania)
ZA
5.3. c) zmiany Uchwały Nr VII/54/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lidzbark.
(głosowanie anulowane)
ZA
5.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2022 rok, ZA
5.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2022-2034, ZA
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2022-10-28 13:00

XLVIII Sesja Rady Miejskiej

zobacz
5.8. h) wprowadzenia w Gminie Lidzbark opłaty targowej, ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru, ZA
5.7. g) podatku od nieruchomości ZA
5.6. f) podatku od środków transportowych, ZA
5.5. e) obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego w Gminie Lidzbark, ZA
5.4. d) przyjęcia „Program Współpracy Gminy Lidzbark z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok” ZA
5.3. c) obniżenia wysokości wskaźników procentowych przyjmowanych do obliczenia wysokości dodatku mieszkaniowego, ZA
5.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2022 rok, ZA
5.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2022-2034, ZA
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2022-09-27 11:30

XLVII Sesja Rady Miejskiej

zobacz
6.5. e) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lidzbark oraz jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych. BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
6.4. d) zmiany Uchwały Nr XXXIX/337/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmiany harmonogramu sporządzenia Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Lidzbark do roku 2030, BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
6.3. c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości lokalowej z dotychczasowym najemcą na czas nieoznaczony, BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
6.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2022 rok, BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
6.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2022-2034, BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku. BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
3. Przyjęcie porządku obrad. BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
3. Przyjęcie porządku obrad. BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU


2022-07-18 14:00

XLVI Sesja Rady Miejskiej

zobacz
5.11. k) zmiany Uchwały Nr XLIV/385/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie Przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Gminy Lidzbark do roku 2030. ZA
5.10. j) zmiany Uchwały Nr XXXIV/305/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 13 lipca 2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Lidzbark do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, ZA
5.9. i) zmiany Uchwały Nr XXX/269/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lidzbarku przy ul. Stare Miasto wraz z ustanowieniem służebności gruntowej, ZA
5.8. h) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony powyżej 3 lat, której przedmiotem są te same nieruchomości, ZA
5.7. g) zmiany uchwały Nr XXIV/205/04 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych oraz będących w zarządzie Gminy Lidzbark, ZA
5.6. f) określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Lidzbark na rok szkolny 2022/2023, ZA
5.5. e) zmiany Uchwały Nr XXX/265/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ZA
5.4. d) zmiany Uchwały Nr XXXIX/341/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Lidzbarku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat zmienionej Uchwałą Nr XLVI/370/18 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 14 czerwca 2018 roku, Uchwałą Nr XXXVI/319/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 października 2021 roku, ZA
5.3. c) określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lidzbark spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania, ZA
5.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2022 rok, ZA
5.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2022-2034, ZA
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2022-05-30 14:00

XLV Sesja Rady Miejskiej

zobacz
11.3. c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lidzbark za 2021 rok. ZA
10.4. d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 roku. ZA
9.3. c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka wotum zaufania ZA
8.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2022 rok, ZA
8.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2022-2034, ZA
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2022-04-29 14:30

XLIV Sesja Rady Miejskiej

zobacz
5.17. r) określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lidzbark na rok 2022 ZA
5.16. p) wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Lidzbarku. ZA
5.15. o) przystąpienia Gminy Lidzbark do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, ZA
5.14. n) przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Gminy Lidzbark do roku 2030, ZA
5.13. m) wyrażenie zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, ZA
5.12. l) wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Jeleń, gmina Lidzbark, ZA
5.11. k) nabycia własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jamielnik, gmina Lidzbark, ZA
5.10. j) wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym, ZA
5.9. i) wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami na czas oznaczony powyżej 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, ZA
5.8. h) przejęcia prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Lidzbark, ZA
5.7. g) zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej, ZA
5.6. f) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Lidzbark, ZA
5.5. e) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego, ZA
5.4. d) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2022 r., ZA
5.3. c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2022-2034, ZA
5.2. b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Lidzbark, ZA
5.1. a) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lidzbark na rok 2022, ZA
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2022-03-01 12:00

XLIII Sesja Rady Miejskiej

zobacz
6.7. g) zamiany nieruchomości bez obowiązków dokonywania dopłat. ZA
6.6. f) nabycia własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dłutowo Stare, gmina Lidzbark, ZA
6.5. e) wyrażenia zgody na zbycie własności nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku przy ul. Szosa Lubawska, na rzecz jej użytkownika wieczystego, ZA
6.4. d) wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości Cibórz (osada) i Wybudowanie Nowodworskie, ZA
6.3. c) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lidzbark w 2022 roku, ZA
6.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2022 r., ZA
6.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2022-2034, ZA
5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej. ZA
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2022-01-14 14:00

XLII Sesja Rady Miejskiej

zobacz
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lidzbarku. ZA
7.4. d) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. ZA
7.3. c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na realizację zadania własnego Powiatu - prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie, ZA
7.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2022 rok, ZA
7.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2022-2034, ZA
6. Odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej. ZA
6. Odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej. ZA
6. Odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej. ZA
6. Odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej. ZA
6. Odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej. ZA
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLI/344/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lidzbarku. ZA
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2021-12-30 14:00

XLI Sesja Rady Miejskiej

zobacz
6.13. m) zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie oraz sposobu ich pobierania ZA
6.12. l) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu ”Senior +” w Lidzbarku i w „Klubie Senior +” w Wawrowie, ZA
6.11. k) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN-Północ Sp. z o.o., ZA
6.10. j) przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Lidzbark z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”, ZA
6.9. i) wyrażenia zgody na zbycie własności nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku przy ulicy Jeleńskiej, na rzecz jej użytkownika wieczystego, ZA
6.8. h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lidzbarku, ZA
6.7. g) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lidzbarku, ZA
6.6. f) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lidzbarku, ZA
6.5. e) zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Lidzbarku, ZA
6.4. d) zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Lidzbarku, ZA
6.3. c) wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, ZA
6.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2021 rok, ZA
6.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2021-2033, ZA
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku. PRZECIW
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. WSTRZYMUJE SIĘ


2021-12-17 11:00

XL Sesja Rady Miejskiej

zobacz
5.2. b) uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark na 2022 r. ZA
5.1. a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2022-2034, ZA
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku. ZA


2021-11-30 13:00

XXXIX Sesja Rady Miejskiej

zobacz
5.10. j) ustalenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Lidzbarku. ZA
5.9. i) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lidzbarka, ZA
5.8. h) ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom i przewodniczącym zarządu osiedla, ZA
5.7. g) zamiany nieruchomości bez obowiązków dokonywania dopłat, ZA
5.6. f) zmiany harmonogramu sporządzenia Strategii rozwoju społeczno- gospodarczego Gminy Lidzbark do roku 2030, ZA
5.5. e) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr VI/45/90 z dnia 25 października 1990 r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych na terenie miasta i gminy, ZA
5.4. d) utworzenia na terenie Gminy Lidzbark ośrodka wsparcia „ Klub Senior + ” i połączenia go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lidzbarku, ZA
5.3. c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lidzbark na rok 2022, ZA
5.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2021 rok, ZA
5.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2021-2033, ZA
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. PRZECIW


2021-11-08 14:00

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej

zobacz
4.3. c) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Lidzbarku. ZA
4.2. b) przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lidzbark na lata 2022-2025, ZA
4.1. a) przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Lidzbark z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok, ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2021-10-27 14:00

XXXVI Sesja Rady Miejskiej

zobacz
5.14. n) skargi na działania Burmistrza Lidzbarka. ZA
5.13. m) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Lidzbarku,
(reasumpcja głosowania)
PRZECIW
5.13. m) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Lidzbarku,
(głosowanie anulowane)
PRZECIW
5.12. l) podatku od nieruchomości, ZA
5.11. k) podatku od środków transportowych, ZA
5.10. j) obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego w Gminie Lidzbark, ZA
5.9. i) wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, lokali mieszkalnych znajdujących się w komunalnym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Górka 14 w Lidzbarku, ZA
5.8. h) nabycia własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 m. Lidzbark, ZA
5.7. g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ul. 3-go Maja w Lidzbarku, ZA
5.6. f) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku przy ulicy Zieluńskiej, na rzecz jej użytkowania wieczystego, ZA
5.5. e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku, ZA
5.4. d) zmiany uchwały Nr XXXIX/341/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 grudnia 2017 roku, ZA
5.3. c) wyrażenia woli utworzenia Spółdzielni Socjalnej „Każdy jest ważny”, ZA
5.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2021 rok, ZA
5.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2021-2033, ZA
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku. ZA


2021-09-29 14:00

XXXV Sesja Rady Miejskiej

zobacz
14.10. j) ustalenia wysokości ekwiwalentu członkom ochotniczej straży pożarnej, ZA
14.9. i) utworzenia wraz z gminami oraz powiatami województwa warmińsko-mazurskiego stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Samorządowe Południowe Mazury, ZA
14.8. h) zamiany nieruchomości, ZA
14.7. g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Adamowo, gmina Lidzbark, ZA
14.6. f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony powyżej 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, ZA
14.5. e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości lokalowej z dotychczasowym biorącym w używanie na czas oznaczony powyżej 3 lat, ZA
14.4. d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości lokalowej z dotychczasowym biorącym w używanie na czas oznaczony powyżej 3 lat, ZA
14.3. c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowo – wschodniej części gminy Lidzbark – obszar A, ZA
14.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2021 rok, ZA
14.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2021-2033, ZA
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2021-07-13 12:00

XXXIV Sesja Rady Miejskiej

zobacz
5.8. h) przystąpienia do sporządzenia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Lidzbark do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. ZA
5.7. g) przejęcia prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Lidzbark, ZA
5.6. f) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, ZA
5.5. e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości Bryńsk, gmina Lidzbark ZA
5.4. d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Wlewsk, gmina Lidzbark, ZA
5.3. c) określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Lidzbark na rok szkolny 2021/2022 ZA
5.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2021 rok, ZA
5.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2021-2033, ZA
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2021-05-28 12:00

XXXIII Sesja Rady Miejskiej

zobacz
8.10. j) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego oraz wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości do spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, ZA
8.9. i) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lidzbark w 2021 roku, ZA
8.8. h) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi gminnej ZA
8.7. g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Słup działka 237, gmina Lidzbark, ZA
8.6. f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Słup działka 222, gmina Lidzbark, ZA
8.5. e) określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lidzbark na rok 2021, ZA
8.4. d) wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, ZA
8.3. c) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wraz z oświetleniem ulicznym przy ulicy Główny Dworzec droga wojewódzka nr 541 w Lidzbarku”, ZA
8.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2021 rok, BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
8.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2021-2033, BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2021-05-10 13:00

XXXII Sesja Rady Miejskiej

zobacz
7.3. c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lidzbark za 2020 rok. ZA
6.4. d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 roku. ZA
5.3. c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka wotum zaufania. ZA
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2021-03-29 12:00

XXXI Sesja Rady Miejskiej

zobacz
5.12. l) ustalenia zasad obliczania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Lidzbarku. PRZECIW
5.11. k) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lidzbark, ZA
5.10. j) nadania nazw ulic w miejscowości Bryńsk, ZA
5.9. i) wyrażenia zgody na sprzedaż przysługującego Gminie Lidzbark udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Pierławki, gmina Działdowo ZA
5.8. h) wyrażenia zgody na sprzedaż przysługującego Gminie Lidzbark udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej w Lidzbarku przy ul. Okopowej, ZA
5.7. g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lidzbarku przy ul. 3-go Maja ZA
5.6. f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku przy ul. Jaworowej, WSTRZYMUJE SIĘ
5.5. e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej, położonej w miejscowości Ostrowy, gmina Lidzbark, ZA
5.4. d) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lidzbark, ZA
5.3. c) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lidzbark w 2021 roku, ZA
5.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2021 rok, ZA
5.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2021-2033, ZA
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2021-02-23 13:00

XXX Sesja Rady Miejskiej

zobacz
5.17. q) ustalenia zasad obliczania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów dla radnych Rady Miejskiej w Lidzbarku. ZA
5.17. q) ustalenia zasad obliczania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów dla radnych Rady Miejskiej w Lidzbarku. ZA
5.16. p) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Północ” Sp. z o.o., ZA
5.15. o) wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Północ” sp. z o.o., ZA
5.14. n) określenia zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lidzbark na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Lidzbark na lata 2021-2023, ZA
5.13. m) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lidzbarku przy ul. Stare Miasto wraz z ustanowieniem służebności gruntowej, ZA
5.12. l) nabycia własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 miasta Lidzbark, ZA
5.11. k) nabycia własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jamielnik, gmina Lidzbark, ZA
5.10. j) nabycia własności niezabudowanej nieruchomość gruntowej, położonej w obrębie Podcibórz, gmina Lidzbark, ZA
5.9. i) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kiełpiny gmina Lidzbark, ZA
5.8. h) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obręb Jamielnik, gmina Lidzbark (wzdłuż drogi do m. Bełk), ZA
5.7. g) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Główny Dworzec i ul. Działdowskiej w Lidzbarku, ZA
5.6. f) zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lidzbarku, ZA
5.5. e) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Lidzbarku, ZA
5.4. d) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wraz z oświetleniem ulicznym przy ulicy Główny Dworzec droga wojewódzka nr 544 w Lidzbarku”, ZA
5.3. c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego, ZA
5.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2021 rok, ZA
5.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2021-2033, ZA
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2021-01-18 13:00

XXIX Sesja Rady Miejskiej

zobacz
5.13. m) wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Cibórz 29, usytuowanym na działce numer 609, obręb Cibórz, gmina Lidzbark, na rzecz najemcy oraz na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży, ZA
5.12. l) wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, położonej w Lidzbarku przy ulicy Górka, ZA
5.11. k) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w obrębie Ciechanówko, gmina Lidzbark, ZA
5.10. j) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku przy ul. Wierzbowej, ZA
5.9. i) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Zalesie, gmina Lidzbark, ZA
5.8. h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Nowe Dłutowo, gmina Lidzbark, ZA
5.7. g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku przy obejściu drogowym miasta, ZA
5.6. f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości Bryńsk, gmina Lidzbark, ZA
5.5. e) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lidzbarku, ZA
5.4. d) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ZA
5.3. c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na realizację zadania własnego Powiatu - prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie, ZA
5.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2021 rok, ZA
5.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2021-2033, ZA
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2020-12-28 13:00

XXVIII Sesja Rady Miejskiej

zobacz
5.14. n) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lidzbarku ZA
5.13. m) zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Lidzbarku ZA
5.12. l) zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Lidzbarku ZA
5.11. k) zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Lidzbark w lata 2020 -2021. ZA
5.10. j) skargi na działania Burmistrza Lidzbarka, ZA
5.9. i) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Z. i M. Ł. na uchwałę Nr XXI/189/20 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obręb Jamielnik, gmina Lidzbark (wzdłuż drogi do m. Bełk), ZA
5.8. h) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lidzbark, ZA
5.7. g) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, ZA
5.6. f) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lidzbark, ZA
5.5. e) wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, ZA
5.4. d) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 rok, ZA
5.3. c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031, ZA
5.2. b) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lidzbark na 2021 rok, ZA
5.1. a) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lidzbark na 2021 rok, ZA
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2020-12-21 12:00

XXVII Sesja Rady Miejskiej

zobacz
13.3. c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2021-2033, ZA
13.4. d) uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark na 2021r. ZA
13.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 rok, ZA
13.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031, ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2020-11-30 12:00

XXVI Sesja Rady Miejskiej

zobacz
4.1. a) przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Lidzbark z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”. ZA


2020-11-02 12:00

XXV Sesja Rady Miejskiej

zobacz
4.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 rok. ZA
4.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031, ZA


2020-10-22 12:00

XXIV Sesja Rady Miejskiej

zobacz
15.9. i) obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego w Gminie Lidzbark ZA
15.9. i) obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego w Gminie Lidzbark PRZECIW
15.8. h) podatku od nieruchomości. ZA
15.8. h) podatku od nieruchomości. PRZECIW
15.7. g) podatku od środków transportowych, ZA
15.7. g) podatku od środków transportowych, ZA
15.6. f) uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody oraz zniesienia formy ochrony przyrody – drzew uznanych za pomnik przyrody, ZA
15.5. e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kiełpiny, gmina Lidzbark, ZA
15.4. d) zasad nagradzania uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lidzbark, ZA
15.3. c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Lidzbark, ZA
15.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 rok, ZA
15.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031, ZA
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2020-09-24 12:00

XXIII Sesja Rady Miejskiej

zobacz
13.12. l) skargi na działania Burmistrza Lidzbarka. ZA
13.11. k) zmiany w Statucie Gminy Lidzbark ZA
13.10. j) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Cibórz, gmina Lidzbark, ZA
13.9. i) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lidzbarku przy ul. 3-go Maja, ZA
13.8. h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lidzbarku przy ul. Brzozowej, ZA
13.7. g) określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Lidzbark na rok szkolny 2020/2021, ZA
13.6. f) wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznym przedszkolom oraz niepublicznym szkołom, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonym na terenie Gminy Lidzbark przez inne niż Gmina Lidzbark osoby prawne i osoby fizyczne w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, ZA
13.5. e) zmiany Uchwały Nr IX/75/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. ZA
13.4. d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Główny Dworzec i ul. Działdowskiej w Lidzbarku, ZA
13.4. d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Główny Dworzec i ul. Działdowskiej w Lidzbarku, ZA
13.4. d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Główny Dworzec i ul. Działdowskiej w Lidzbarku, ZA
13.3. c) udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ZA
13.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 rok, ZA
13.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031 ZA
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2020-07-01 13:00

XXII Sesja Rady Miejskiej

zobacz
4.10. j) aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lidzbark na lata 2016-2022 ZA
4.9. i) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bryńsk, gmina Lidzbark. ZA
4.8. h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Stare Dłutowo, gmina Lidzbark, ZA
4.7. g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Lidzbarku przy ulicy Sądowej, ZA
4.6. f) wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Cibórz 29, usytuowanym na działce numer 609, obręb Cibórz, gmina Lidzbark, na rzecz najemcy, ZA
4.5. e) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej (działka nr 168/1 obręb geodezyjny 3 miasta Lidzbark o powierzchni 0,0031 ha), ZA
4.4. d) zmiany Uchwały Nr IX/75/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 czerwca 2015 roku zmienionej Uchwałą Nr X/90/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 4 lipca 2019 roku, ZA
4.3. c) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 rok, ZA
4.2. b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031, ZA
4.1. a) przystąpienia do realizacji projektu pt. ,,Z MYŚLĄ O RODZINIE” w ramach Osi Priorytetowej Włączenie społeczne – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, ZA
3. Przedstawienie porządku obrad. ZA
3. Przedstawienie porządku obrad. ZA
3. Przedstawienie porządku obrad. ZA


2020-06-04 12:00

XXI Sesja Rady Miejskiej

zobacz
4.3. c) przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. ZA
4.2. b) uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków, ZA
4.1. a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obręb Jamielnik, gmina Lidzbark (wzdłuż drogi do m. Bełk), ZA
4.1. a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obręb Jamielnik, gmina Lidzbark (wzdłuż drogi do m. Bełk), PRZECIW
4.1. a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obręb Jamielnik, gmina Lidzbark (wzdłuż drogi do m. Bełk), BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU


2020-05-21 10:00

XX Sesja Rady Miejskiej

zobacz
9.3. c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lidzbark za 2019 rok. ZA
8.4. d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 roku. ZA
8.4. d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 roku.
(reasumpcja głosowania)
BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
8.4. d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 roku.
(głosowanie anulowane)
ZA
7.3. c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka wotum zaufania. ZA
6.8. h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym, położonej w miejscowości Nowy Zieluń, gmina Lidzbark. ZA
6.7. g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym oraz piwnicą, położonej w miejscowości Słup, gmina Lidzbark, ZA
6.6. f) zamiany nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Lidzbark,
(reasumpcja głosowania)
ZA
6.6. f) zamiany nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Lidzbark,
(głosowanie anulowane)
BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
6.5. e) nabycia własności nieruchomości położonej w obrębie Cibórz, gmina Lidzbark przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną, ZA
6.4. d) przejęcia prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Lidzbark, ZA
6.3. c) zmiany Uchwały Nr VI/41/15 Rady Miejskiej w Lidzbark z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, ZA
6.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 rok, ZA
6.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031, ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2020-04-09 12:00

XIX Sesja Rady Miejskiej

zobacz
4.5. e) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Lidzbarku. ZA
4.4. d) przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lidzbark w 2020 roku, ZA
4.3. c) określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lidzbark na rok 2020, ZA
4.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 rok, ZA
4.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031, ZA


2020-03-03 12:00

XVIII Sesja Rady Miejskiej

zobacz
4.3. c) odmowy uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Wkry. ZA
4.2. b) odmowy uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Welskiego Parku Krajobrazowego – Słup, ZA
4.1. a) odmowy uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Welskiego Parku Krajobrazowego, ZA


2020-02-19 10:00

XVII Sesja Rady Miejskiej

zobacz
13.13. m) uchwalenia Statutu Gminy Lidzbark. ZA
13.13. m) uchwalenia Statutu Gminy Lidzbark. PRZECIW
13.13. m) uchwalenia Statutu Gminy Lidzbark. ZA
13.13. m) uchwalenia Statutu Gminy Lidzbark. PRZECIW
13.13. m) uchwalenia Statutu Gminy Lidzbark. BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
13.12. l) uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Lidzbark, ZA
13.11. k) określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Lidzbark na rok szkolny 2019/2020, ZA
13.10. j) ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Lidzbark, ZA
13.10. j) ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Lidzbark, ZA
13.9. i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „tereny eksploatacji kopalin” w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Lidzbark i obrębie ewidencyjnym Cibórz, ZA
13.8. h) zamiany nieruchomości położonych w Starym Dłutowie, ZA
13.7. g) zamiany nieruchomości położonych w Lidzbarku przy ul. 3 Maja, ZA
13.6. f) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego, ZA
13.5. e) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na realizację zadania własnego Powiatu – prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie, ZA
13.4. d) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego ZA
13.3. c) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ZA
13.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 rok, ZA
13.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031, ZA
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku. ZA


2020-01-15 12:00

XVI Sesja Rady Miejskiej

zobacz
12.9. i) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Lidzbark w latach 2020-2021. BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
12.8. h) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Lidzbark, BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
12.7. g) wprowadzenia w Gminie Lidzbark opłaty targowej, ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru, BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
12.7. g) wprowadzenia w Gminie Lidzbark opłaty targowej, ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru, BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
12.6. f) zmiany Uchwały Nr XXIV/205/04 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych oraz będących w zarządzie Gminy Lidzbark (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. 2004 r. Nr 174. poz. 2114), BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
12.5. e) program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lidzbark na lata 2019-2032, BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
12.4. d) przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022, BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
12.3. c) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lidzbark na 2020 rok BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
12.2. b) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lidzbark na 2020 rok BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
12.1. a) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 8/12, 9, 10, 11, 12, 13 obręb 1 Lidzbark ul. Chopina, BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
12. Podjęcie uchwał w sprawach: BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2019-12-30 13:00

XV Sesja Rady Miejskiej

zobacz
4.13. m) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 rok. ZA
4.12. l) wprowadzenia w Gminie Lidzbark opłaty targowej, ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. ZA
4.12. l) wprowadzenia w Gminie Lidzbark opłaty targowej, ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. ZA
4.12. l) wprowadzenia w Gminie Lidzbark opłaty targowej, ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. PRZECIW
4.12. l) wprowadzenia w Gminie Lidzbark opłaty targowej, ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
4.11. k) zmiany Uchwały Nr XIII/123/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, ZA
4.10. j) zmiany Uchwały Nr XIII/122/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania, ZA
4.9. i) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, ZA
4.8. h) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami na czas oznaczony powyżej 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, ZA
4.7. g) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2020 rok, ZA
4.6. f) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lidzbarku, ZA
4.5. e) zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Turystyki Rady Miejskiej w Lidzbarku, ZA
4.4. d) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lidzbarku, ZA
4.3. c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Lidzbarku, ZA
4.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 rok, ZA
4.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2019-2029, ZA


2019-12-12 10:00

XIV Sesja Rady Miejskiej

zobacz
12.4. d) uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark na 2020 rok. ZA
12.3. c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031, ZA
12.3. c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031, ZA
12.3. c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031, BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
12.3. c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031, ZA
12.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 rok, ZA
12.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2019-2029, ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2019-11-13 10:00

XIII Sesja Rady Miejskiej

zobacz
13.9. i) wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów i sposobu jej poboru. ZA
13.8. h) podatku od środków transportowych, ZA
13.7. g) podatku od nieruchomości, ZA
13.7. g) podatku od nieruchomości, PRZECIW
13.6. f) obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego w Gminie Lidzbark, ZA
13.5. e) przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Lidzbark z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”, ZA
13.4. d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2019-2029, ZA
13.3. c) zmiany uchwały Nr XI/95/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 września 2015 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lidzbarku i nadania jej Statutu, ZA
13.2. b) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, ZA
13.1. a) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania, ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2019-10-31 10:00

XII Sesja Rady Miejskiej

zobacz
4.6. f) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 rok. ZA
4.5. e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2019-2029, ZA
4.4. d) wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznym przedszkolom oraz niepublicznym szkołom, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonym na terenie Gminy Lidzbark przez inne niż Gmina Lidzbark osoby prawne i osoby fizyczne w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, ZA
4.3. c) stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów w Lidzbarku, ZA
4.2. b) stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Pawła Nowakowskiego w Starym Dłutowie, ZA
4.1. a) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Działdowie na kadencję 2020-2023, BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
4.1. a) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Działdowie na kadencję 2020-2023, ZA


2019-09-19 10:00

XI Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku.

zobacz
14.15. m) pozbawienia kategorii części drogi gminnej nr 184059 N poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej ZA
14.12. l) skargi na działalność Burmistrza Lidzbarka. ZA
14.12. l) skargi na działalność Burmistrza Lidzbarka. ZA
14.11. k) przyjęcia Programu „Lidzbarska Karta Mieszkańca” ZA
14.11. k) przyjęcia Programu „Lidzbarska Karta Mieszkańca” ZA
14.11. k) przyjęcia Programu „Lidzbarska Karta Mieszkańca” BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
14.11. k) przyjęcia Programu „Lidzbarska Karta Mieszkańca” ZA
14.10. j) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Wąpiersk, gmina Lidzbark, ZA
14.9. i) wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębię Cibórz, gmina Lidzbark, ZA
14.8. h) zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie informacji o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Działdowie na kadencję 2020-2023, ZA
14.7. g) przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lidzbark na lata 2019-2023”, ZA
14.6. f) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Lidzbark, ZA
14.5. e) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 rok, ZA
14.4. d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2019-2029, ZA
14.3. c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ZA
14.2. b) wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznym przedszkolom oraz niepublicznym szkołom, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonym na terenie Gminy Lidzbark przez inne niż Gmina Lidzbark osoby prawne i osoby fizyczne w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, ZA
14.1. a) ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Lidzbark od dnia 1 września 2019 r., ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2019-07-04 12:00

X Sesja Rady Miejskiej

zobacz
4.14. pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku. ZA
4.13. rozpatrzenie skargi na działalności Burmistrza Lidzbarka, ZA
4.12. rozpatrzenie skargi na działalności Burmistrza Lidzbarka, ZA
4.11. rozpatrzenie skargi na działalności Burmistrza Lidzbarka, ZA
4.10. rozpatrzenie skargi na działalności Burmistrza Lidzbarka, ZA
4.9. rozpatrzenie skargi na działalności Burmistrza Lidzbarka, ZA
4.8. aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lidzbark na lata 2016-2022, ZA
4.7. powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Działdowie na kadencję 2020 – 2023, ZA
4.6. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego, ZA
4.5. dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 rok, ZA
4.4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2019-2029, ZA
4.3. określenia zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lidzbark na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, ZA
4.2. zmiany Uchwały Nr IX/75/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, ZA
4.1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Cibórz, ul. Jeleńska, ZA


2019-06-06 12:00

IX Sesja Rady Miejskiej

zobacz
6.3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lidzbark za 2018 rok. ZA
5.3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka wotum zaufania. ZA
4.5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 roku. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2019-05-20 13:00

VIII Sesja Rady Miejskiej

zobacz
15.14. wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego ZA
15.13. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Rejonowego w Działdowie na uchwałę Nr XLIX/366/10 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Lidzbarku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania ZA
15.12. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Lidzbarku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, ZA
15.11. zasad obciążania służebności przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lidzbark, ZA
15.10. nabycia własności nieruchomości stanowiących drogi gminne, położonych w obrębie 3 miasta Lidzbark oraz w obrębie Ciechanówko, ZA
15.9. nabycia własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Jeleń, gmina Lidzbark, ZA
15.8. dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 rok, ZA
15.7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2019-2029, ZA
15.6. określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lidzbark na rok 2019, ZA
15.5. przejęcia prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Lidzbark, ZA
15.4. przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Lidzbark ZA
15.3. zmiany uchwały Nr XXVIII/237/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Lidzbarku, ZA
15.2. określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, oraz określenia kryteriów wyboru ofert, ZA
15.1. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lidzbark oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r., ZA
3. Przyjęcie porządku obrad ZA
3. Przyjęcie porządku obrad ZA
3. Przyjęcie porządku obrad ZA
3. Przyjęcie porządku obrad ZA


2019-03-13 13:00

VII Sesja Rady Miejskiej

zobacz
12.22. v) przekazania według właściwości Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku skargi ZA
12.21. u) zmiany Uchwały Nr V/44/18 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów w jednostkach pomocniczych w Lidzbarku i Gminie Lidzbark ZA
12.20. t) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lidzbark w 2019 roku, ZA
12.19. s) wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Ciechanówko, gmina Lidzbark, ZA
12.18. r) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, w obrębie 3 miasto Lidzbark, ZA
12.17. q) wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Lidzbarku przy ul. Jeleńskiej 6A ZA
12.16. p) wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Lidzbarku przy ul. Jeleńskiej 6, ZA
12.15. o) zamiany nieruchomości w obrębie Nowy Dwór, ZA
12.14. n) uzgodnienia zakresu prac konserwacyjnych w obrębie drzewa – pomnika przyrody na terenie gminy Lidzbark ZA
12.13. m) zniesienia statusu pomnika przyrody, ZA
12.12. l) zmiany uchwały Nr XXXVII/334/06 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie zarządzenia poboru podatków stanowiących dochód gminy w drodze inkaso, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, ZA
12.11. k) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Lidzbarku ZA
12.10. j) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na realizację zadania własnego Powiatu – prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie, ZA
12.9. i) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego ZA
12.8. h) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 rok, ZA
12.7. g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2019-2029, ZA
12.6. f) zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych ZA
12.5. e) ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lidzbark, ZA
12.4. d) udzielenia p.o. Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Lidzbarku upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, ZA
12.3. c) zmiany uchwały Nr XXVIII/237/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Lidzbarku ZA
12.2. b) określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, ZA
12.1. a) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok, ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA