Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

4.1. a) przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Lidzbark z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok,

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej