Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
2020-11-30 12:00
XXVI Sesja Rady Miejskiej
1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwały w sprawie:
4.1.a) przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Lidzbark z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.Zakończenie obrad.