Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
WNIOSEK FORMALNY: Przyjęcie porządku obrad XIV Sesji Rady Miejskiej.
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.Informacja o działalności międzysesyjnej Burmistrza.
5.Informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską.
6.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podjętych między sesjami.
7.Informacja Przewodniczącego Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Finansowej z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
8.Informacja Przewodniczącego Komisji Gospodarczej, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
9.Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Turystyki z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
10.Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
11.Informacja Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
12.Podjęcie uchwał w sprawach:
12.1.a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2019-2029,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
12.2.b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 rok,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
12.3.c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031,
WNIOSEK FORMALNY: Wniosek o reasumpcję głosowania
Głosowanie radnych
WNIOSEK FORMALNY: Wniosek o powtórzenie głosowania z uwagi na uszkodzenie urządzenia do głosowania imiennego.
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031.
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
12.4.d) uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark na 2020 rok.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
13.Interpelacje i zapytania radnych.
14.Wolne wnioski i informacje.
15.Zakończenie obrad.