Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
2022-10-28 13:00
XLVIII Sesja Rady Miejskiej
1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
5.Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1.a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2022-2034,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (78.57%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (21.43%)
(3)
szczegóły głosowania
5.2.b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2022 rok,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (78.57%)
(11)
PRZECIW (21.43%)
(3)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.3.c) obniżenia wysokości wskaźników procentowych przyjmowanych do obliczenia wysokości dodatku mieszkaniowego,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (85.71%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (14.29%)
(2)
szczegóły głosowania
5.4.d) przyjęcia „Program Współpracy Gminy Lidzbark z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.5.e) obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego w Gminie Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (78.57%)
(11)
PRZECIW (14.29%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
5.6.f) podatku od środków transportowych,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (78.57%)
(11)
PRZECIW (14.29%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
5.7.g) podatku od nieruchomości
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (78.57%)
(11)
PRZECIW (21.43%)
(3)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.8.h) wprowadzenia w Gminie Lidzbark opłaty targowej, ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (85.71%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (14.29%)
(2)
szczegóły głosowania
6.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych za 2021 rok.
7.Informacja Burmistrza Lidzbarka z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2021.
8.Zakończenie obrad.