Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
2022-09-27 11:30
XLVII Sesja Rady Miejskiej
1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
WNIOSEK FORMALNY: Zdjęcie z porządku obrad sesji w punkcie 6 ppkt d)
ZATWIERDZONO
ZA (84.62%)
(11)
PRZECIW (7.69%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Przyjęcie porządku obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej po zmianach
ZATWIERDZONO
ZA (92.31%)
(12)
PRZECIW (7.69%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (91.67%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (8.33%)
(1)
szczegóły głosowania
5.Informacja z wykonania budżetu Gminy Lidzbark za I półrocze 2022 roku
6.Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1.a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2022-2034,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (69.23%)
(9)
PRZECIW (7.69%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (23.08%)
(3)
szczegóły głosowania
6.2.b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2022 rok,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (69.23%)
(9)
PRZECIW (15.38%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (15.38%)
(2)
szczegóły głosowania
6.3.c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości lokalowej z dotychczasowym najemcą na czas nieoznaczony,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.4.d) zmiany Uchwały Nr XXXIX/337/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmiany harmonogramu sporządzenia Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Lidzbark do roku 2030,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (84.62%)
(11)
PRZECIW (7.69%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
6.5.e) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lidzbark oraz jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (61.54%)
(8)
PRZECIW (23.08%)
(3)
WSTRZYMAŁO SIĘ (15.38%)
(2)
szczegóły głosowania
7.Zakończenie obrad.