Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
2021-11-30 13:00
XXXIX Sesja Rady Miejskiej
1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
WNIOSEK FORMALNY: Proponuję w porządku obrad zdjąć w punkcie 5 ppkt j) ustalenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Lidzbarku.
ODRZUCONO
ZA (26.67%)
(4)
PRZECIW (46.67%)
(7)
WSTRZYMAŁO SIĘ (26.67%)
(4)
szczegóły głosowania
4.Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1.a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2021-2033,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
5.2.b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2021 rok,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
5.3.c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lidzbark na rok 2022,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.4.d) utworzenia na terenie Gminy Lidzbark ośrodka wsparcia „ Klub Senior + ” i połączenia go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lidzbarku,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.5.e) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr VI/45/90 z dnia 25 października 1990 r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych na terenie miasta i gminy,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.6.f) zmiany harmonogramu sporządzenia Strategii rozwoju społeczno- gospodarczego Gminy Lidzbark do roku 2030,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.7.g) zamiany nieruchomości bez obowiązków dokonywania dopłat,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (73.33%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (26.67%)
(4)
szczegóły głosowania
5.8.h) ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom i przewodniczącym zarządu osiedla,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.9.i) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lidzbarka,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.10.j) ustalenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Lidzbarku.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (60%)
(9)
PRZECIW (26.67%)
(4)
WSTRZYMAŁO SIĘ (13.33%)
(2)
szczegóły głosowania
6.Zakończenie obrad.