Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
2021-09-29 14:00
XXXV Sesja Rady Miejskiej
1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
WNIOSEK FORMALNY: Wniosek o zdjęcie z porządku posiedzenia w pkt 14 ppkt k) wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Lidzbarku
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.Informacja o działalności międzysesyjnej Burmistrza.
6.Informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską.
7.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podjętych między sesjami.
8.Informacja Przewodniczącego Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Finansowej z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
9.Informacja Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
10.Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
11.Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
12.Informacja Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
13.Informacja z wykonania budżetu Gminy Lidzbark za I półrocze 2021 r.
14.Podjęcie uchwał w sprawach:
14.1.a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2021-2033,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
14.2.b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2021 rok,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
14.3.c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowo – wschodniej części gminy Lidzbark – obszar A,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
14.4.d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości lokalowej z dotychczasowym biorącym w używanie na czas oznaczony powyżej 3 lat,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
14.5.e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości lokalowej z dotychczasowym biorącym w używanie na czas oznaczony powyżej 3 lat,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
14.6.f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony powyżej 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
14.7.g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Adamowo, gmina Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
14.8.h) zamiany nieruchomości,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
14.9.i) utworzenia wraz z gminami oraz powiatami województwa warmińsko-mazurskiego stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Samorządowe Południowe Mazury,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
14.10.j) ustalenia wysokości ekwiwalentu członkom ochotniczej straży pożarnej,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
15.Interpelacje i zapytania radnych.
16.Wolne wnioski i informacje.
17.Zakończenie obrad.