Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
2021-05-28 12:00
XXXIII Sesja Rady Miejskiej
1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
WNIOSEK FORMALNY: Wnioskuje o zdjąć z porządku obrad w pkt 8 ppkt k) projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad obliczania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Lidzbarku.
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lidzbark z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.
6.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań na 2021 rok.
7.Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla gminy Lidzbark.
8.Podjęcie uchwał w sprawach:
8.1.a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2021-2033,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
8.2.b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2021 rok,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
8.3.c) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wraz z oświetleniem ulicznym przy ulicy Główny Dworzec droga wojewódzka nr 541 w Lidzbarku”,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
8.4.d) wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
8.5.e) określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lidzbark na rok 2021,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
8.6.f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Słup działka 222, gmina Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
8.7.g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Słup działka 237, gmina Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
8.8.h) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi gminnej
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
8.9.i) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lidzbark w 2021 roku,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
8.10.j) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego oraz wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości do spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.31%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
9.Zakończenie obrad.