Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny

Zestawienie głosowań radnego

Paweł Ciesielski
Paweł Ciesielski
Przewodniczący Rady Miejskiej
2020-07-01 13:00

XXII Sesja Rady Miejskiej

zobacz
4.10. j) aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lidzbark na lata 2016-2022 ZA
4.9. i) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bryńsk, gmina Lidzbark. ZA
4.8. h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Stare Dłutowo, gmina Lidzbark, ZA
4.7. g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Lidzbarku przy ulicy Sądowej, ZA
4.6. f) wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Cibórz 29, usytuowanym na działce numer 609, obręb Cibórz, gmina Lidzbark, na rzecz najemcy, ZA
4.5. e) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej (działka nr 168/1 obręb geodezyjny 3 miasta Lidzbark o powierzchni 0,0031 ha), ZA
4.4. d) zmiany Uchwały Nr IX/75/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 czerwca 2015 roku zmienionej Uchwałą Nr X/90/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 4 lipca 2019 roku, ZA
4.3. c) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 rok, ZA
4.2. b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031, ZA
4.1. a) przystąpienia do realizacji projektu pt. ,,Z MYŚLĄ O RODZINIE” w ramach Osi Priorytetowej Włączenie społeczne – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, ZA
3. Przedstawienie porządku obrad. ZA
3. Przedstawienie porządku obrad. ZA
3. Przedstawienie porządku obrad. ZA


2020-06-04 12:00

XXI Sesja Rady Miejskiej

zobacz
4.3. c) przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. ZA
4.2. b) uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków, ZA
4.1. a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obręb Jamielnik, gmina Lidzbark (wzdłuż drogi do m. Bełk), ZA
4.1. a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obręb Jamielnik, gmina Lidzbark (wzdłuż drogi do m. Bełk), PRZECIW
4.1. a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obręb Jamielnik, gmina Lidzbark (wzdłuż drogi do m. Bełk), BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU


2020-05-21 10:00

XX Sesja Rady Miejskiej

zobacz
9.3. c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lidzbark za 2019 rok. ZA
8.4. d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 roku. ZA
8.4. d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 roku.
(reasumpcja głosowania)
BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
8.4. d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 roku.
(głosowanie anulowane)
ZA
7.3. c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka wotum zaufania. ZA
6.8. h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym, położonej w miejscowości Nowy Zieluń, gmina Lidzbark. ZA
6.7. g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym oraz piwnicą, położonej w miejscowości Słup, gmina Lidzbark, ZA
6.6. f) zamiany nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Lidzbark,
(reasumpcja głosowania)
ZA
6.6. f) zamiany nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Lidzbark,
(głosowanie anulowane)
ZA
6.5. e) nabycia własności nieruchomości położonej w obrębie Cibórz, gmina Lidzbark przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną, ZA
6.4. d) przejęcia prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Lidzbark, ZA
6.3. c) zmiany Uchwały Nr VI/41/15 Rady Miejskiej w Lidzbark z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, ZA
6.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 rok, ZA
6.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031, ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2020-04-09 12:00

XIX Sesja Rady Miejskiej

zobacz
4.5. e) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Lidzbarku. ZA
4.4. d) przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lidzbark w 2020 roku, ZA
4.3. c) określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lidzbark na rok 2020, ZA
4.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 rok, ZA
4.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031, ZA


2020-03-03 12:00

XVIII Sesja Rady Miejskiej

zobacz
4.3. c) odmowy uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Wkry. ZA
4.2. b) odmowy uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Welskiego Parku Krajobrazowego – Słup, ZA
4.1. a) odmowy uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Welskiego Parku Krajobrazowego, ZA


2020-02-19 10:00

XVII Sesja Rady Miejskiej

zobacz
13.13. m) uchwalenia Statutu Gminy Lidzbark. ZA
13.13. m) uchwalenia Statutu Gminy Lidzbark. PRZECIW
13.13. m) uchwalenia Statutu Gminy Lidzbark. ZA
13.13. m) uchwalenia Statutu Gminy Lidzbark. PRZECIW
13.13. m) uchwalenia Statutu Gminy Lidzbark. BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
13.12. l) uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Lidzbark, ZA
13.11. k) określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Lidzbark na rok szkolny 2019/2020, ZA
13.10. j) ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Lidzbark, ZA
13.10. j) ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Lidzbark, ZA
13.9. i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „tereny eksploatacji kopalin” w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Lidzbark i obrębie ewidencyjnym Cibórz, ZA
13.8. h) zamiany nieruchomości położonych w Starym Dłutowie, ZA
13.7. g) zamiany nieruchomości położonych w Lidzbarku przy ul. 3 Maja, ZA
13.6. f) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego, ZA
13.5. e) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na realizację zadania własnego Powiatu – prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie, ZA
13.4. d) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego ZA
13.3. c) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ZA
13.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 rok, ZA
13.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031, ZA
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku. ZA


2020-01-15 12:00

XVI Sesja Rady Miejskiej

zobacz
12.9. i) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Lidzbark w latach 2020-2021. ZA
12.8. h) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Lidzbark, ZA
12.7. g) wprowadzenia w Gminie Lidzbark opłaty targowej, ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru, ZA
12.7. g) wprowadzenia w Gminie Lidzbark opłaty targowej, ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru, ZA
12.6. f) zmiany Uchwały Nr XXIV/205/04 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych oraz będących w zarządzie Gminy Lidzbark (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. 2004 r. Nr 174. poz. 2114), ZA
12.5. e) program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lidzbark na lata 2019-2032, ZA
12.4. d) przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022, ZA
12.3. c) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lidzbark na 2020 rok ZA
12.2. b) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lidzbark na 2020 rok ZA
12.1. a) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 8/12, 9, 10, 11, 12, 13 obręb 1 Lidzbark ul. Chopina, ZA
12. Podjęcie uchwał w sprawach: ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2019-12-30 13:00

XV Sesja Rady Miejskiej

zobacz
4.13. m) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 rok. ZA
4.12. l) wprowadzenia w Gminie Lidzbark opłaty targowej, ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. ZA
4.12. l) wprowadzenia w Gminie Lidzbark opłaty targowej, ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. ZA
4.12. l) wprowadzenia w Gminie Lidzbark opłaty targowej, ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. WSTRZYMUJE SIĘ
4.12. l) wprowadzenia w Gminie Lidzbark opłaty targowej, ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
4.11. k) zmiany Uchwały Nr XIII/123/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, ZA
4.10. j) zmiany Uchwały Nr XIII/122/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania, ZA
4.9. i) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, ZA
4.8. h) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami na czas oznaczony powyżej 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, ZA
4.7. g) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2020 rok, ZA
4.6. f) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lidzbarku, ZA
4.5. e) zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Turystyki Rady Miejskiej w Lidzbarku, ZA
4.4. d) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lidzbarku, ZA
4.3. c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Lidzbarku, ZA
4.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 rok, ZA
4.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2019-2029, ZA


2019-12-12 10:00

XIV Sesja Rady Miejskiej

zobacz
12.4. d) uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark na 2020 rok. ZA
12.3. c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031, ZA
12.3. c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031, ZA
12.3. c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031, BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
12.3. c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031, ZA
12.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 rok, ZA
12.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2019-2029, ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2019-11-13 10:00

XIII Sesja Rady Miejskiej

zobacz
13.9. i) wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów i sposobu jej poboru. ZA
13.8. h) podatku od środków transportowych, ZA
13.7. g) podatku od nieruchomości, ZA
13.7. g) podatku od nieruchomości, PRZECIW
13.6. f) obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego w Gminie Lidzbark, ZA
13.5. e) przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Lidzbark z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”, ZA
13.4. d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2019-2029, ZA
13.3. c) zmiany uchwały Nr XI/95/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 września 2015 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lidzbarku i nadania jej Statutu, ZA
13.2. b) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, ZA
13.1. a) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania, ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2019-10-31 10:00

XII Sesja Rady Miejskiej

zobacz
4.6. f) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 rok. ZA
4.5. e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2019-2029, ZA
4.4. d) wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznym przedszkolom oraz niepublicznym szkołom, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonym na terenie Gminy Lidzbark przez inne niż Gmina Lidzbark osoby prawne i osoby fizyczne w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, ZA
4.3. c) stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów w Lidzbarku, ZA
4.2. b) stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Pawła Nowakowskiego w Starym Dłutowie, ZA
4.1. a) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Działdowie na kadencję 2020-2023, BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
4.1. a) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Działdowie na kadencję 2020-2023, ZA


2019-09-19 10:00

XI Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku.

zobacz
14.15. m) pozbawienia kategorii części drogi gminnej nr 184059 N poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej ZA
14.12. l) skargi na działalność Burmistrza Lidzbarka. ZA
14.12. l) skargi na działalność Burmistrza Lidzbarka. ZA
14.11. k) przyjęcia Programu „Lidzbarska Karta Mieszkańca” ZA
14.11. k) przyjęcia Programu „Lidzbarska Karta Mieszkańca” ZA
14.11. k) przyjęcia Programu „Lidzbarska Karta Mieszkańca” BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
14.11. k) przyjęcia Programu „Lidzbarska Karta Mieszkańca” ZA
14.10. j) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Wąpiersk, gmina Lidzbark, ZA
14.9. i) wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębię Cibórz, gmina Lidzbark, ZA
14.8. h) zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie informacji o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Działdowie na kadencję 2020-2023, ZA
14.7. g) przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lidzbark na lata 2019-2023”, ZA
14.6. f) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Lidzbark, ZA
14.5. e) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 rok, ZA
14.4. d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2019-2029, ZA
14.3. c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ZA
14.2. b) wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznym przedszkolom oraz niepublicznym szkołom, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonym na terenie Gminy Lidzbark przez inne niż Gmina Lidzbark osoby prawne i osoby fizyczne w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, ZA
14.1. a) ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Lidzbark od dnia 1 września 2019 r., ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2019-07-04 12:00

X Sesja Rady Miejskiej

zobacz
4.14. pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku. ZA
4.13. rozpatrzenie skargi na działalności Burmistrza Lidzbarka, ZA
4.12. rozpatrzenie skargi na działalności Burmistrza Lidzbarka, ZA
4.11. rozpatrzenie skargi na działalności Burmistrza Lidzbarka, ZA
4.10. rozpatrzenie skargi na działalności Burmistrza Lidzbarka, ZA
4.9. rozpatrzenie skargi na działalności Burmistrza Lidzbarka, ZA
4.8. aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lidzbark na lata 2016-2022, ZA
4.7. powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Działdowie na kadencję 2020 – 2023, ZA
4.6. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego, ZA
4.5. dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 rok, ZA
4.4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2019-2029, ZA
4.3. określenia zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lidzbark na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, ZA
4.2. zmiany Uchwały Nr IX/75/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, ZA
4.1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Cibórz, ul. Jeleńska, ZA


2019-06-06 12:00

IX Sesja Rady Miejskiej

zobacz
6.3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lidzbark za 2018 rok. ZA
5.3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka wotum zaufania. ZA
4.5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 roku. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2019-05-20 13:00

VIII Sesja Rady Miejskiej

zobacz
15.14. wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego ZA
15.13. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Rejonowego w Działdowie na uchwałę Nr XLIX/366/10 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Lidzbarku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania ZA
15.12. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Lidzbarku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, ZA
15.11. zasad obciążania służebności przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lidzbark, ZA
15.10. nabycia własności nieruchomości stanowiących drogi gminne, położonych w obrębie 3 miasta Lidzbark oraz w obrębie Ciechanówko, ZA
15.9. nabycia własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Jeleń, gmina Lidzbark, ZA
15.8. dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 rok, ZA
15.7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2019-2029, ZA
15.6. określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lidzbark na rok 2019, ZA
15.5. przejęcia prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Lidzbark, ZA
15.4. przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Lidzbark ZA
15.3. zmiany uchwały Nr XXVIII/237/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Lidzbarku, ZA
15.2. określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, oraz określenia kryteriów wyboru ofert, ZA
15.1. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lidzbark oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r., ZA
3. Przyjęcie porządku obrad ZA
3. Przyjęcie porządku obrad ZA
3. Przyjęcie porządku obrad ZA
3. Przyjęcie porządku obrad ZA


2019-03-13 13:00

VII Sesja Rady Miejskiej

zobacz
12.22. v) przekazania według właściwości Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku skargi ZA
12.21. u) zmiany Uchwały Nr V/44/18 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów w jednostkach pomocniczych w Lidzbarku i Gminie Lidzbark ZA
12.20. t) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lidzbark w 2019 roku, ZA
12.19. s) wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Ciechanówko, gmina Lidzbark, ZA
12.18. r) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, w obrębie 3 miasto Lidzbark, ZA
12.17. q) wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Lidzbarku przy ul. Jeleńskiej 6A ZA
12.16. p) wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Lidzbarku przy ul. Jeleńskiej 6, ZA
12.15. o) zamiany nieruchomości w obrębie Nowy Dwór, ZA
12.14. n) uzgodnienia zakresu prac konserwacyjnych w obrębie drzewa – pomnika przyrody na terenie gminy Lidzbark ZA
12.13. m) zniesienia statusu pomnika przyrody, ZA
12.12. l) zmiany uchwały Nr XXXVII/334/06 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie zarządzenia poboru podatków stanowiących dochód gminy w drodze inkaso, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, ZA
12.11. k) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Lidzbarku ZA
12.10. j) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na realizację zadania własnego Powiatu – prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie, ZA
12.9. i) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego ZA
12.8. h) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 rok, ZA
12.7. g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2019-2029, ZA
12.6. f) zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych ZA
12.5. e) ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lidzbark, ZA
12.4. d) udzielenia p.o. Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Lidzbarku upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, ZA
12.3. c) zmiany uchwały Nr XXVIII/237/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Lidzbarku ZA
12.2. b) określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, ZA
12.1. a) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok, ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA