Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
2021-05-10 13:00
XXXII Sesja Rady Miejskiej
1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.Raport o stanie Gminy Lidzbark za 2020 rok:
5.1.a) przedstawienie,
5.2.b) debata,
5.3.c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka wotum zaufania.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonaniem budżetu za 2020 rok:
6.1.a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok,
6.2.b) przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej, w tym Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu,
6.3.c) dyskusja,
6.4.d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 roku.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lidzbarka z tytułu wykonania budżetu za rok 2020:
7.1.a) odczytanie wniosku przez Komisję Rewizyjną w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lidzbarka za rok 2020 r. z tytułu wykonania budżetu,
7.2.b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej,
7.3.c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lidzbark za 2020 rok.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
8.Zakończenie obrad.