Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
2021-01-18 13:00
XXIX Sesja Rady Miejskiej
1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
WNIOSEK FORMALNY: Wnioskuje o zdjęcie z porządku obrad w pkt 5 podjęcie uchwał w sprawach ppkt n) ustalenia zasad obliczania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Lidzbarku.
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Porządek XXIX Sesji Rady Miejskiej po zmianach
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
5.Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1.a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2021-2033,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.2.b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2021 rok,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.3.c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na realizację zadania własnego Powiatu - prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.4.d) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.5.e) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lidzbarku,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.6.f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości Bryńsk, gmina Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.7.g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku przy obejściu drogowym miasta,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (86.67%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (13.33%)
(2)
szczegóły głosowania
5.8.h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Nowe Dłutowo, gmina Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.9.i) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Zalesie, gmina Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.10.j) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku przy ul. Wierzbowej,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.11.k) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w obrębie Ciechanówko, gmina Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.12.l) wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, położonej w Lidzbarku przy ulicy Górka,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.13.m) wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Cibórz 29, usytuowanym na działce numer 609, obręb Cibórz, gmina Lidzbark, na rzecz najemcy oraz na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.Zakończenie obrad.