Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
2019-12-30 13:00
XV Sesja Rady Miejskiej
1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwał w sprawach:
4.1.a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2019-2029,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.2.b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 rok,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.3.c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Lidzbarku,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
4.4.d) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lidzbarku,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.5.e) zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Turystyki Rady Miejskiej w Lidzbarku,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.6.f) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lidzbarku,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
4.7.g) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2020 rok,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.8.h) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami na czas oznaczony powyżej 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.9.i) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.10.j) zmiany Uchwały Nr XIII/122/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.11.k) zmiany Uchwały Nr XIII/123/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
4.12.l) wprowadzenia w Gminie Lidzbark opłaty targowej, ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
WNIOSEK FORMALNY: W projekcie uchwały proponuje brzmienie § 2 "Ustala się dzienne stawki opłaty targowej przy sprzedaży: a) z samochodu ciężarowego 50 zł b) z samochodu dostawczego do 3,5 t, ciągnika z przyczepą, z wozu konnego 25 zł, c) z namiotu 25 zł, d) z samochodu osobowego 25 zł, e) z ławy, stoiska handlowego, straganu, stołu 15 zł, f) w innej niż wymienione w pkt a) - e) 10 zł.
Głosowanie radnych
WNIOSEK FORMALNY: wniosek w uchwale brzmienie § 2 Ustala się dzienne stawki opłaty targowej przy sprzedaży a) z samochodu ciężarowego 50 zł b) z samochodu dostawczego do 3,5 t, ciągnika z przyczepą, z wozu konnego 25 zł, c) z namiotu 25 zł, d) z samochodu osobowego 15 zł, e) z ławy, stoiska handlowego, straganu, stołu 15 zł, f) w innej niż wymienione w pkt a) - e) 10 zł.
ZATWIERDZONO
ZA (50%)
(7)
PRZECIW (21.43%)
(3)
WSTRZYMAŁO SIĘ (28.57%)
(4)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Podjęcie uchwały w sprawie uchylenie uchwały Nr XV/136/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 rok.
ZATWIERDZONO
ZA (84.62%)
(11)
PRZECIW (7.69%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Wprowadzić w porządku obrad w punkcie 4 dodatkowy ppkt m) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 rok.
ZATWIERDZONO
ZA (84.62%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (15.38%)
(2)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
4.13.m) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 rok.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (91.67%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (8.33%)
(1)
szczegóły głosowania
5.Zakończenie obrad.