Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przedstawienie porządku obrad.
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Cibórz, ul. Jeleńska,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.2.zmiany Uchwały Nr IX/75/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.3.określenia zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lidzbark na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.4.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2019-2029,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.5.dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 rok,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (91.67%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (8.33%)
(1)
szczegóły głosowania
4.6.udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.7.powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Działdowie na kadencję 2020 – 2023,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.8.aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lidzbark na lata 2016-2022,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.9.rozpatrzenie skargi na działalności Burmistrza Lidzbarka,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (75%)
(9)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (25%)
(3)
szczegóły głosowania
4.10.rozpatrzenie skargi na działalności Burmistrza Lidzbarka,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (75%)
(9)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (25%)
(3)
szczegóły głosowania
4.11.rozpatrzenie skargi na działalności Burmistrza Lidzbarka,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (75%)
(9)
PRZECIW (8.33%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (16.67%)
(2)
szczegóły głosowania
4.12.rozpatrzenie skargi na działalności Burmistrza Lidzbarka,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.13.rozpatrzenie skargi na działalności Burmistrza Lidzbarka,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.14.pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (75%)
(9)
PRZECIW (16.67%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (8.33%)
(1)
szczegóły głosowania
5.Zakończenie obrad.