Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
2019-06-06 12:00
IX Sesja Rady Miejskiej
1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
WNIOSEK FORMALNY: głosowanie porządku obrad
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonaniem budżetu za 2018 rok:
4.1.odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok,
4.2.odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu przez Burmistrza Lidzbarka budżetu za 2018 rok,
4.3.przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej,
4.4.dyskusja,
4.5.podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 roku.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (86.67%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (13.33%)
(2)
szczegóły głosowania
5.Raport o stanie Gminy Lidzbark za 2018 rok:
5.1.przedstawienie,
5.2.debata,
5.3.podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka wotum zaufania.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (80%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (20%)
(3)
szczegóły głosowania
6.Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lidzbarka z tytułu wykonania budżetu za rok 2018:
6.1.odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lidzbarka za rok 2018r. z tytułu wykonania budżetu,
6.2.odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej
6.3.podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lidzbark za 2018 rok.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (86.67%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (13.33%)
(2)
szczegóły głosowania
7.Interpelacje i zapytania radnych.
8.Wolne wnioski i informacje.
9.Zakończenie obrad.