Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
2019-03-13 13:00
VII Sesja Rady Miejskiej
1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie zmiany Uchwały Nr V/44/18 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów w jednostkach pomocniczych w Lidzbarku i Gminie Lidzbark
ZATWIERDZONO
ZA (86.67%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (13.33%)
(2)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: zmiana porządku obrad w sprawie przekazania według właściwości Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku skargi
ZATWIERDZONO
ZA (73.33%)
(11)
PRZECIW (6.67%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (20%)
(3)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (73.33%)
(11)
PRZECIW (6.67%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (20%)
(3)
szczegóły głosowania
4.Informacja o działalności międzysesyjnej Burmistrza.
5.Informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską.
6.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podjętych między sesjami.
7.Informacja Przewodniczącego Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Finansowej z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
8.Informacja Przewodniczącego Komisji Gospodarczej, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
9.Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Turystyki z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
10.Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
11.Informacja Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
12.Przerwa
13.Podjęcie uchwał w sprawach:
13.1.a) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
13.2.b) określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
13.3.c) zmiany uchwały Nr XXVIII/237/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Lidzbarku
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
13.4.d) udzielenia p.o. Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Lidzbarku upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
13.5.e) ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
13.6.f) zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (7.14%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
13.7.g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2019-2029,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (78.57%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (21.43%)
(3)
szczegóły głosowania
13.8.h) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 rok,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (78.57%)
(11)
PRZECIW (7.14%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (14.29%)
(2)
szczegóły głosowania
13.9.i) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
13.10.j) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na realizację zadania własnego Powiatu – prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
13.11.k) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Lidzbarku
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (73.33%)
(11)
PRZECIW (20%)
(3)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
13.12.l) zmiany uchwały Nr XXXVII/334/06 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie zarządzenia poboru podatków stanowiących dochód gminy w drodze inkaso, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
13.13.m) zniesienia statusu pomnika przyrody,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
13.14.n) uzgodnienia zakresu prac konserwacyjnych w obrębie drzewa – pomnika przyrody na terenie gminy Lidzbark
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
13.15.o) zamiany nieruchomości w obrębie Nowy Dwór,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
13.16.p) wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Lidzbarku przy ul. Jeleńskiej 6,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
13.17.q) wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Lidzbarku przy ul. Jeleńskiej 6A
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
13.18.r) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, w obrębie 3 miasto Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
13.19.s) wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Ciechanówko, gmina Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (86.67%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (13.33%)
(2)
szczegóły głosowania
13.20.t) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lidzbark w 2019 roku,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
13.21.u) zmiany Uchwały Nr V/44/18 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów w jednostkach pomocniczych w Lidzbarku i Gminie Lidzbark
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
13.22.v) przekazania według właściwości Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku skargi
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (66.67%)
(10)
PRZECIW (20%)
(3)
WSTRZYMAŁO SIĘ (13.33%)
(2)
szczegóły głosowania
14.Interpelacje i zapytania radnych.
15.Wolne wnioski i informacje
16.Zakończenie obrad.